Tydligare angiven undervisningstid i grundskolans nationella timplan

Motion 2016/17:681 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nationella timplanen bör ange undervisningstid i minuter alternativt timmar per vecka för att säkerställa en mer likvärdig mängd undervisning för alla elever i svenska grundskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Skollagens timplan anges undervisningstimmar i olika ämnen i grundskolan. Men tyvärr säger det ingenting om hur mycket undervisning elever i verkligheten får i de olika ämnena. Det kan skilja sig stort till och med mellan skolor i en kommun – oavsett om de är kommunala eller privata – beroende på vilken schablon av antalet veckor som används vid schemaläggning. Totalt sett kan det röra sig om skillnader på upp till ett helt läsår av undervisningstid i ett ämne som en elev får, eller inte får, under sin tid i grundskolan.

Hur kommer det sig? De flesta länder anger undervisningstid i minuter eller timmar per vecka per ämne per läsår. Det gör att det blir tydligt och lika för alla. Men i Sverige anges undervisningstiden än så länge som antalet timmar per ämne i timplanen för hela grundskolans nio år.

Skolverket har tagit fram ett förslag till stadieindelad timplan som diskuteras blocköverskridande och bereds av Regeringskansliet. En stadieindelad timplan blir tydligare än när antalet timmar anges för hela grundskoleperioden men den lämnar fortfarande utrymme för visst godtycke. Den faktiska undervisningstiden i minuter eller timmar kommer fortfarande bero på vilken schablon av antalet veckor som används vid schemaläggning per läsår.

Skolverket har inte utfärdat någon rekommendation men anger i sitt räkneexempel vid efterfrågan av statistik att antalet timmar per läsår delas på 38 veckor. Det följs därför av många skolor. Problemet är dock att ett läsår rent faktiskt motsvarar 35,6skolveckor (178 skoldagar per år delat på 5 dagar per vecka). Det får vid schemaläggningen stora konsekvenser för elevernas undervisningstid.

Det mest naturliga vore att Sverige liksom de flesta andra länder anger undervisningstid i minuter eller timmar per vecka per ämne per läsår.

Det finns elever i den svenska grundskolan som mer eller mindre medvetet luras på undervisningstid. Konsekvenserna ser vi även i exempelvis PISA-studierna. Vill vi seriöst säkerställa att den svenska grundskolan håller en god kvalitet är det hög tid att se till att alla svenska elever får lika stor mängd undervisning i alla ämnen.

Anette Åkesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)