Tydligare besked angående strandnära byggnation

Motion 2021/22:1924 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det också tydligt ska framgå i ett avslagsbeslut vad som i så fall skulle krävas om man trots ett avslag skulle kunna bygga strandnära på platsen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tas fram tydliga checklistor på vad som krävs i varje strandnära område för att just kunna bygga i dessa områden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att få ett avslag på sin bygglovsansökan i strandnära lägen är inte ovanligt. Det kan bero på en rad olika anledningar, avstånd, skyddade miljöer, avloppslösningar m.m.

Men den beslutande myndigheten skulle också ha ett tydligt uppdrag att när man ger ett avslag ska man också redovisa i beslutet vad som skulle krävas för att man trots allt ändå skulle kunna bygga där. Det innebär att den sökande därefter kan avgöra om det är värt att genomföra åtgärderna och kunna bygga ändå eller om man väljer en annan plats.

Med dagens teknik finns det en rad olika möjligheter att lösa det tekniskt med både avlopp och anpassning av byggnationen. Det bör också tas fram en tydlig checklista vilka krav som ställs för att kunna bygga strandnära, har man uppfyllt de kraven så ska inte den beslutande myndigheten kunna avslå ansökan.  Idag upplevs många avslag i strandnära områden som svåra att förstå och att det kan vara mycket varierande och otydliga anledningar till avslaget, detta måste skärpas upp och förutsägbarheten för utgången i en ansökan behöver vara mer tydlig och säker för den sökande.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)