Tydligare krav på redovisning av innehållet i livsmedel

Motion 2022/23:1402 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ställa tydligare krav på en enkel innehållsdeklaration på livsmedelsförpackningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Övervikt och fetma, med deras följdsjukdomar, är ett växande folkhälsoproblem. En undersökning från Folkhälsomyndigheten från år 2018 visar en övervikt på 51% av personer i åldern 16–84 år. Det är en ökning i alla åldersgrupper, men ökningen var särskilt stor i den yngsta åldersgruppen 16 - 29 år. Det är känt att brist på fysisk aktivitet och felaktig kost är ett par av orsakerna till utvecklingen. För att underlätta för konsumenten att välja hälsosamma alternativ bör en tydlig innehållsdeklaration finnas synligare på fler livsmedelsprodukter. I exempelvis Storbritannien är delar av innehållsdeklarationerna tydligt markerade på framsidan av livsmedlets förpackningar/motsvarande, både till form och till innehåll.

Innehåll som skulle underlätta för konsumenten att fatta beslut är mängden energi, andelen fett, socker och salt. Innehållsdeklarationerna på alla livsmedel skrivs redan nu i en samlad, ofta väldigt liten, text på baksidan av en produkt. Här står alla ämnen som ingår i varan. För att göra det extra tydligt för konsumenten bör man överväga att se över möjligheten att ställa krav på att detta ska framgå än tydligare. Märkningen i Sverige behöver förbättras och göras tydligare, för att underlätta för konsumenter att välja mer hälsosamma alternativ.

 

 

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)