Tydliggör att avvikelse enligt PBL prövas generöst

Motion 2021/22:789 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begära förtydligande i PBL så att mindre avvikelse från detaljplan ska prövas generöst som en förenkling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt PBL får en kommun reglera mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk med en detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplaneringen har genom åren formats utifrån den vid plantidpunkten gällande verkligheten. Årsringarna i planerna kan bli väldigt tydliga och låsa enskilda fastighetsägare till att bekosta nya detaljplaner för att erhålla rimliga lösningar i dag och i morgon. För stora fastighetsföretag kan detta vara en möjlig väg ur de historiska låsningarna, men för enskilda blir det orimligt och många upplever att äganderätten kraftigt inskränks när bygg- eller marklov har sökts men den gamla detaljplanen förhindrar godkännande. Risken är överhängande att enskilda då väljer bort att fråga av misstro mot lokala bygglovsenheter och byggnadsnämnder.

Det finns många gamla detaljplanebestämmelser som enklare borde kunna uppdateras för att passa dagens behov och verklighet. Detta i syfte att stärka äganderätten för fastigheten. Det kan göras genom att det tydliggörs att godkännande för vad som avses som en mindre avvikelse ska prövas generöst. Om t ex syftet med planbestämmelsen kan uppnås på ett alternativ sätt i dag ska lov alltid ges. En enkel förnyelse av en del av en detaljplan måste också kunna göras för att kunna möta en mindre justering i planens bestämmelser för enskilda fastighetsägare som inte kan bekosta en ny detaljplan för mindre avvikelser.

Kerstin Lundgren (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)