Undantag i strandskyddslagen för tillfälliga evenemang

Motion 2021/22:2356 av Christer Nylander (L)

av Christer Nylander (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till tillfälliga undantag inför evenemang och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) har remitterats och bereds för tillfället i regeringskansliet. Uppdraget var bland annat att ”identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan differentieras med hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck samt förutsättningar för djur- och växtliv och ange hur dessa förhållanden kan mätas och sättas i relation till varandra”.

I en skrivelse till regeringen våren 2020, lyfter Kristianstads kommun, behovet av att kunna ge tillfälliga dispenser från strandskydd. Bakgrunden till detta är en evenemangsstrand som skapats för att bland annat ge goda förutsättningar för ett av Sveriges stora idrottsevenemang, där runt 100 000 ungdomar samlas under några sommardagar för att spela såväl handboll som fotboll. Beachhandboll har spelats i Åhus i över 20 år och har med sina 1 450 deltagande lag år 2019 blivit något av handbollens motsvarighet till Gothia Cup.

Denna konstgjorda evenemangsstrand har skapats på en tidigare outnyttjad yta i närheten av ett industriområde. På så sätt avlastas badstranden och allmänhetens tillgång till den naturliga strandremsan säkras, även när stora evenemang pågår.

Med motivet att allmänheten måste ha tillgång till (den skapade) strandlinjen har det nu beslutats av länsstyrelsen, och bekräftats av mark- och miljödomstolen, att ett staket måste sättas upp för att skilja evenemanget från havet. Det innebär naturligtvis ett stort bakslag för evenemanget och en kraftigt försämrad upplevelse för besökarna. Det finns också säkerhetsaspekter som talar emot ett staket mot havet.

Strandskyddet är viktigt att värna, samtidigt som det behövs utrymme i lagstiftningen för ökad flexibilitet och ibland tillfälliga dispenser för att underlätta för friluftsliv och folkhälsofrämjande arrangemang, till exempel idrottsevenemang.

Även med ett reformerat strandskydd, så som föreslås i utredningen, finns ett behov av flexibilitet för att ge möjlighet till tillfälliga och tidsbegränsade undantag för att möjliggöra evenemang och samtidigt säkra allmänhetens tillgång övriga delar av året.

Vid sidan av och utöver den generella översyn av strandskyddet som nu pågår bör det därför också skapas större utrymme för tillfälliga dispenser vid engagemang. Detta bör regeringen ges till känna.

 

 

 

Christer Nylander (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)