Underlätta för fler svenska aktörer att producera biodrivmedel

Motion 2020/21:2506 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att underlätta för småskalig produktion av biodrivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige används olika typer av statligt stöd för att främja användning av förnybar energi, bland annat i form av skattelättnader för biodrivmedel. Från EU finns samtidigt regler och riktlinjer som Sverige måste följa i syfte att undvika snedvridning på marknaden när olika produkter och företag tar del av statligt stöd.

För att Sverige ska få fortsätta ha ett skattesubventionerat system som stödjer biodrivmedelsmarknaden via skattenedsättning måste regeringen två gånger per år genom avstämningsrapporter redogöra för EU-kommissionen att Sverige inte brutit mot statsstödsreglerna. Energimyndigheten har återkommande i sina regleringsbrev fått i uppdrag att förse regeringen med ett underlag som kan användas i bedömningen av huruvida överkompensation förekommer eller inte.

Både ett hållbarhetsbesked och ett anläggningsbesked behövs för att aktörer på biodrivmedelsmarknaden ska kunna göra avdrag från energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel. Anläggningsbesked utfärdas av Energimyndigheten efter ansökan från rapporteringsskyldiga aktörer.

Regeringen har nyligen aviserat att de avser att fatta beslut om successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030, vilket ger en signal om en stabilt ökande efterfrågan på hållbara, förnybara drivmedel. Det ger Sverige goda möjligheter att få igång en inhemsk produktion av biodrivmedel.

För att göra Sverige mer oberoende av importerade bränslen och för att dessutom skapa jobb framför allt i skogslänen vill jag lyfta fram vikten av att se över och förbättra möjligheterna för småskalig produktion av biodrivmedel. Jag vill även lyfta fram vikten av att inte belägga vissa biodrivmedel med straffskatter samtidigt som vi bör verka för långsiktigt hållbar produktion utan att tumma på kraven vad gäller låg miljöpåverkan.

Denis Begic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)