Undervisning i sex och samlevnad

Motion 2021/22:3633 av Ulrika Karlsson (M)

av Ulrika Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sex- och samlevnadsundervisning som obligatorisk del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att följa, stödja och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även unga som bor på HVB-hem bör ha rätt till likvärdig undervisning i sex och samlevnad och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att språkintroduktion och sfi-utbildning bör innefatta sex- och samlevnadsutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lärarutbildningen ska ge lärarstudenter nödvändiga grundförutsättningar för att klara av uppgiften som lärare. Trots att det sedan 1955 är obligatoriskt med sex- och samlevnads­undervisning i den svenska skolan är inte sex och samlevnad ett obligatorium i alla lärarutbildningar. Utan fullgod utbildning för alla lärarstuderande inom sex och sam­levnad är det svårt att säkerställa att alla elever sedermera får den undervisning de har rätt till.

Sex och samlevnad är idag integrerat i skolans styrdokument men frågorna är inte en integrerad del hos Skolverket, varför det är önskvärt att regeringen ger Skolverket i uppdrag att följa, stödja och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen. Detta i syfte att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och för att tidigt identifiera vilka områden som behöver utvecklas.

Skolinspektionen och Socialstyrelsen har konstaterat att det finns brister i den sex- och samlevnadsundervisning som ges på HVB-hem, om den ens ges. Rapporter säger att unga på HVB-hem har större sexuell ohälsa och utsätter sig för större risker än andra ungdomar. Personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar behöver kompetens att möta frågor och behov kring sexuell hälsa och rättigheter.

Språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet behöver integrera sex- och sam­levnadsfrågor i enlighet med läroplanen då nyanlända ungdomar har rätt till dessa kunskaper på samma villkor som andra unga personer som vuxit upp i Sverige. På samma sätt borde det integreras i sfi-utbildningen. Många nyanlända vuxna kommer från länder utan eller med begränsad sex- och samlevnadsundervisning. Frågor om kön, sexualitet, jämställdhet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter borde vara en obligatorisk del av sfi-undervisningen.

 

 

Ulrika Karlsson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)