Ungas bostadssituation

Motion 2007/08:C364 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)

av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadspolitikens innehåll och funktion.

Motivering

Att ha tillgång till en bra bostad i ett område där man trivs och har vänner är oerhört viktigt både för vuxna och för barn. Barnen tillbringar nästan all sin tid i närheten av sin bostad, förskolan ligger oftast där, liksom grundskolan och kanske även gymnasieskolan. Föreningslivet finns i bostadsområdet och de kompisar man är med på fritiden.

Därför är det så viktigt att bostadspolitiken anpassas även efter barnens behov. Det måste finnas goda lekmöjligheter och det måste finnas gång- och cykelvägar i området.

Med dagens bostadspolitik har det dock uppkommit stora brister i bostadsområdena. Det har åter blivit en klassfråga var man har råd att bo. Dagens ungdomar kan inte finna bostäder så att de kan flytta hemifrån när de skulle behöva frigöra sig från föräldrarna och övergå till vuxenlivet.

Den socialdemokratiska regeringen har under senare år prioriterat insatser för att öka byggandet av mindre hyresrätter genom investeringsstöd och stimulanser. Dessa investeringsstöd är nu borta och viljan att bygga hyresrätter är lika med noll. Hyresrätterna ger inte de snabba pengar tillbaka som en byggmarknad i dag kräver. För de flesta unga är inte köp av bostad något alternativ beroende på kostnaden men också på att arbetsmarknaden inte ger den säkerhet till långvarig anställning som ett köp av en bostad kräver. Till detta kommer att fler och fler kommunala bostadsbolag undersöker möjligheterna att sälja sina bostadsbestånd nu när inte tillstånd krävs av länsstyrelsen.

Det behöver finnas kommunala bostadsbolag som ser till att segregationen på bostadsmarknaden minskar istället för att öka. De kommunala bostadsbolagen måste fortsatt vara just kommunala och handha hyresbostäder för dem som behöver dem.

Det är viktigt att vi har en bostadspolitik som minskar segregationen i vårt samhälle och ser till att det finns olika former av bostäder, för medborgarnas olika behov. I allt bostadsbyggande måste barnperspektivet finnas med.

Staten och kommunerna måste ta sitt ansvar för att leva upp till FN:s barnkonvention och allas rätt till en bra bostad.

Stockholm den 3 oktober 2007

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Kerstin Haglö (s)

Matilda Ernkrans (s)

Désirée Liljevall (s)

Jasenko Omanovic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)