Ungdomars alkoholproblem

Motion 1992/93:So293 av Rose-Marie Frebran och Alwa Wennerlund (kds)

av Rose-Marie Frebran och Alwa Wennerlund (kds)
Drogpolitiken måste utgå från solidaritet och omtanke
om medmänniskor, att stärka individens självkänsla, att ge
en trygg uppväxt, meningsfullt arbete, social och kulturell
gemenskap.
Vi måste värna om våra ungdomar, vårt uppväxande
släkte, det är vi vuxna som har ansvar för att de kan växa
upp som trygga och lyckliga människor.
Vi vet ju alltför väl att alkoholen kostar vårt samhälle
miljarder per år för de skador som samhället tillfogas. Minst
lika allvarliga är alla personliga tragedier som drabbar den
enskilda missbrukaren, men även de närstående runt
omkring. Detta gäller inte minst de alkoholistbarn som får
växa upp under många gånger fruktansvärda förhållanden.
En framgångsrik strategi för att minska alkoholens
skadeverkningar innefattar arbete för punktnykterhet i
arbetslivet, trafiken, idrotten, under graviditetsperioden
och ungdomsåren. Vi vill i denna motion lyfta fram behovet
av åtgärder för att motverka ungdomars
alkoholkonsumtion.
Enhetlig åldersgräns
Idag är åldergränsen för inköp 20 år och för servering 18
år. Åldersgränsen för inköp och servering bör göras
enhetlig. Av flera skäl bör den fastställas till 20 år. Många
ungdomar köper ut till yngre kamrater. Skulle
åldersgränsen sänkas till 18 år skulle allt yngre ungdomar få
tillgång till alkohol. Problemet med langning bör dessutom
motverkas på annat sätt. Den som bryter mot förbudet att
överlåta alkoholhaltiga drycker till ungdomar under 20 år
ska avstängas från inköp i systembutik.
Tillgänglighet i lägre åldrar skulle också få konsekvenser
i olycksfrekvensen. I USA sänkte man för en del år sedan i
tre delstater inköpsåldern för alkohol från 21 till 18 år. Det
visade sig omgående att trafikolyckorna ökade markant
mellan åldrarna 16 och 25 år. Man har nu återgått till
gränsen 21 år i alla delstater och olycksfrekvensen har
markant sjunkit i dessa åldrar.
Ungdomar tål alkohol sämre än vuxna. Forskare har
påtalat att till och med 20-åringar tål alkohol sämre än äldre
vuxna.
Ålderskontroll
Det har genomförts undersökningar i syfte att se hur
åldersgränsen för inköp av öl klass II (folköl) efterlevs. En
sådan undersökning under 1992 visade att ungdomar mellan
11 och 17 år inte har några som helst problem att köpa öl
klass II. Detta är mycket allvarligt eftersom vi vet att
folkölet är en vanlig berusningsdryck för unga människor.
Butikerna visar sig inte kompetenta att klara av den
kontroll som krävs. Försäljningsställena bör därför
begränsas. Det är särskilt olämpligt med försäljning i små
butiker och bensinstationer eftersom personalen ofta
arbetar ensam och inte alltid vågar avvisa minderåriga.
Därför bör öl klass II endast säljas i välsorterade
livsmedelsbutiker. Kravet på egenkontroll i dessa butiker
ska vara starkt. Även på restauranger och i systembutiker
krävs en förstärkt åldersövervakning.
ANT-undervisning
En färsk undersökning om skolelevers drogvanor visar
att allt fler elever uppger att de inte fått någon eller endast
lite ANT-undervisning. Det är en klar försämring sedan 80-
talet.
Det är oacceptabelt att elever får allt mindre ANT-
undervisning. För att komma till rätta med detta bör ANT-
undervisning vara obligatorisk. Den kan med fördel
integreras i olika ämnen kontinuerligt. Blivande lärare
måste få god kunskap om hur man kan göra ANT-
undervisningen intressant för eleverna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om enhetlig åldersgräns vid köp och
servering av alkohol,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om langning till ungdomar under 20
år,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om försäljningsställen för öl klass II
samt förstärkt åldersövervakning,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om obligatorisk ANT-
undervisning.1

Stockholm den 25 januari 1993

Rose-Marie Frebran (kds)

Alwa Wennerlund (kds)

1 Yrkande 4 hänvisat till UbU
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)