Ungdomsfrågor m.m.

Motion 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
För att uppnå stabilitet i de offentliga finanserna och uppnå
det avgörande målet om en balanserad budget till 1998 måste
alla verksamheter bidra.
Mot den bakgrunden anser vi att littera D. Ungdomsfrågor
bör minska med 50 miljoner kronor för budgetåret 1995/96
och till 1998 med 100 miljoner. Vidare anser vi att Littera E.
Folkrörelse- och idrottsfrågor, kooperativa frågor m.m. bör
minska med 20 miljoner kronor 1995/96 och med 60
miljoner kronor 1998.
Fördelningen av minskningen bör för 1995/96 vara
följande:
D 1. Ungdomsfrågor föreslår vi får ett i förhållande till
regeringens förslag minskat anslag med 5 miljoner kronor
och D 2. Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet m.m. får ett i förhållande till
regeringens förslag minskat anslag med 45 miljoner kronor.
E 2. Stöd till kooperativ utveckling minskas med 3
miljoner kronor 1995/96. E 3. Bidrag till allmänna
samlingslokaler m.m. minskas med 11 miljoner kronor. E 4.
Utveckling av ideell verksamhet minskas med 5 miljoner
kronor samt E 5. Bidrag till kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet minskas med 1 miljon kronor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen till D 1. Ungdomsstyrelsen för budgetåret
1995/96 under fjortonde huvudtiteln anvisar ett i förhållande
till regeringens förslag med 5 miljoner kronor minskat
anslag,
2. att riksdagen till D 2. Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet m.m. för budgetåret
1995/96 under fjortonde huvudtiteln anvisar ett i förhållande
till regeringens förslag med 45 miljoner kronor minskat
anslag,
3. att riksdagen till E 2. Stöd till kooperativ utveckling för
budgetåret 1995/96 under fjortonde huvudtiteln anvisar ett
i förhållande till regeringens förslag med 3 miljoner kronor
minskat anslag,1
4. att riksdagen till E 3. Bidrag till allmänna
samlimgslokaler för budgetåret 1995/96 under fjortonde
huvudtiteln anvisar ett i förhållande till regeringens förslag
med 11 miljoner kronor minskat anslag,2
5. att riksdagen till E 4. Utvecklingen av ideell verksamhet
för budgetåret 1995/96 under fjortonde huvudtiteln anvisar
ett i förhållande till regeringens förslag med 5 miljoner
kronor minskat anslag,
6. att riksdagen till E 5. Bidrag till kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet för budgetåret 1995/96 under fjortonde
huvudtiteln anvisar ett i förhållande till regeringens förslag
med 1 miljon kronor minskat anslag.3

Stockholm den 25 januari 1995

Elisabeth Fleetwood (m)

Stig Bertilsson (m)

Lennart Fridén (m)

Jan Backman (m)

Gunnar Hökmark (m)

Birgitta Wichne (m)

Birgitta Wistrand (m)

Patrik Norinder (m)

Lars Hjertén (m)

My Persson (m)

Inger René (m)
1 Yrkande 3 hänvisat till NU.
2 Yrkande 4 hänvisat till BoU.
3 Yrkande 6 hänvisat till AU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)