Uniformsneutralitet inom Försvarsmakten

Motion 2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD)

av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uniformsneutralitet ska tillämpas utan undantag inom Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försvarsmakten skall i så hög utsträckning som möjligt värna sin neutralitet inför sam­hället. Uniformerad personal inom Försvarsmakten skall alltid representera Försvars­makten och får inte bära uniform under politisk demonstration (uniformsbestämmelse 1.1.1.7). Det är även viktigt att uniformen inte heller kombineras med personliga, politis­ka eller religiösa synliga accessoarer eller annat attribut som kan anses utgöra ställ­ningstagande. Kopplat till detta ser vi en problematik med att uniformerad personal inom Försvarsmakten deltar på sammankomster som ligger utanför Försvarsmaktens åtaganden. Såväl under arbetstid som under ledighet skall restriktioner efterföljas.

I strid med rådande bestämmelser har högkvarteret dock beslutat att Försvarsmak­tens personal får bära uniform i prideparader, dessutom på arbetstid. Då pride har gjort tydliga politiska ställningstaganden ser vi det som problematiskt att högkvarteret tagit detta beslut. Vi anser att inga undantag skall finnas.

Matheus Enholm (SD)

Josef Fransson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-18 Granskad: 2020-09-18 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)