Uppfinnarombud

Motion 2018/19:826 av Markus Selin (S)

av Markus Selin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppfinnarombud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Befintliga enskilda innovatörer och framtidens enskilda uppfinnare är vitala för svensk ekonomi och tillväxt. För småföretag och enskilda innovatörer är vägen från idé, via immaterialrätt till färdiga patent, till potentiella produkter och nya möjliga kommersiella framgångar snårig.

Kunskap och hanteringen av idéer, kommersialisering, företagande, ekonomi, juridik, patent, immaterialrätt med mera är i många fall både tidskritiskt och övermäktigt att hantera som en mindre aktör. Vidare är hanteringen av idéer, patent och en modern fungerande immaterialrätt särskilt avgörande som skydd för uppfinningar och tillika idag en sorts valuta i den nya kunskapsekonomin när intellektuell egendom blir allt viktigare i den globala ekonomin.

För enskilda aktörer finns idag begränsade möjligheter till stöd på avgränsade platser inom ovan nämnda aktiviteter och processer i Sverige. Det som finns att tillgå i form av vetenskaplig och kommersiell assistans för uppfinnare och företagens tidiga skeden återfinns främst i och kring Sveriges universitets- och högskolestäder. Dessa system och program erbjuder i så fall till exempel anpassat stöd med personlig affärscoachning, strukturerade processer med mål och milstolpar, kontorsplats, infrastruktur, mellanmänskliga nätverk och utbildningar. Utanför universitetsområdena är dock möjligheten till stöd betydligt mer begränsad.

Det är dyrt att få och hantera patent med språkliga översättningar, juridik, administration, hanterandet av eventuella patentintrång, bevakning och hanterandet av eventuella tvister. Uppfinnare måste få bättre rådgivning i patentfrågor, så att de blir medvetna om vilka risker och möjligheter som finns och vilka åtgärder man kan vidta för att hantera dessa. Detta bör vara ett prioriterat inslag inom ramen för den rådgivning om företagande som kan bekostas med offentliga medel. Företagande och nyföretagande är och ska per definition vara förenat med risk. Möjlig avkastning och risk är två sidor av samma mynt. Ändock behöver samhällets ansvar och sätt att kanalisera idéer, innovationer och nyföretagande formaliseras bättre. Enskilda småföretagare, innovatörer och framtidens enskilda uppfinnare ska hjälpas och ha så få kontaktpunkter som möjligt för att underlätta, möjliggöra och inspirera fram- och tillväxt.

Därför bör möjligheten om ett införande av ett nationellt system utredas, söka sammanlödning av befintliga stödsystem och stödstrukturer genom att upprätta en enda kontaktpunkt för befintliga enskilda innovatörer och framtidens enskilda uppfinnare. Det vill säga, en framtida service i form av uppfinnarombud för uppfinnare som har överblick och kunskap om tänkbara aktörer och processer: lokala, regionala, nationella såsom internationella.

Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)