Uppföljning av föräldrabalken utifrån pappa–barn-perspektivet

Motion 2007/08:C295 av Solveig Zander (c)

av Solveig Zander (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av föräldrabalken, utifrån de förändringar som trädde i kraft 2006-07-01, med utgångspunkt i pappa–barn-perspektivet.

Motivering

Den 1 juli 2006 infördes förändringar i föräldrabalken som skulle underlätta vid vårdnadstvister, allt i syfte att undvika att barnen for illa i vårdnadstvister mellan föräldrarna. Lagstiftningen är på många sätt lovvärd men det har framkommit vissa negativa effekter av förändringar i lagstiftningen.

Cirka 16 000 barn i Sverige saknar kontakt med sina pappor. Den allmänna uppfattningen är att dessa pappor smiter från sitt ansvar. Det stämmer inte då det framkommer att flera av dem kämpar för att få vara kvar i barnens liv. Barnen behöver lugn och ro, menar domstolen och nekar papporna umgänge med barnet ”på grund av konflikt mellan föräldrarna”. Den konflikten skulle kunna undvikas om pappan tillåtits träffa sitt barn. Om nu den förändrade lagstiftningen, där mammorna erhåller egen vårdnad, ytterligare bidragit till att barnet inte får träffa sina pappor finns all anledning att se över lagstiftningen.

Med hänvisning till ovanstående behöver förändringen i föräldrabalken från den 1 juli 2006 utvärderas för att man ska erhålla fakta om och hur barnets rätt till båda föräldrarna fungerar i praktiken.

Stockholm den 1 oktober 2007

Solveig Zander (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)