Uppföljning av socialtjänstlagen

Motion 1997/98:So620 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Moderaterna vill inte ha en riksnorm för socialbidrag. Nyligen har dock en majoritet i Sveriges riksdag beslutat om införande av en riksnorm. Både i regeringens proposition 1996/97:124 Ändringar i socialtjänstlagen och socialutskottets betänkande 1996/97:SoU18 framgår det att om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall skall riksnormen kunna frångås och biståndet beräknas till en högre nivå. Detta gäller till exempel om det av medicinska skäl kan finnas behov av dyrare kost. Det gäller också om en person på grund av rörelsehinder eller andra skäl har svårighet att upprätthålla kontakten med andra. Då kan nivån på biståndet höjas för att täcka extra utgifter för telefon och tidningar.

När lagstiftaren i lagmotiveringen ger exempel som dessa blir de naturligtvis i hög grad styrande för rättstillämpningen. Det finns i verk­ligheten en rad förhållanden som inte självklart täcks in. Som framgår ovan rör de exempel som ges av lagstiftaren i lagkommentaren relativt små belopp. Vilken bedömning i fråga om tillfälligt socialbidragsbehov skall man med stöd av lagen göra för en funktionshindrad som med samhälleligt stöd har handikappanpassat sin bil? Skall man kräva försäljning av bilen så får det naturligtvis mycket stora och oacceptabla konsekvenser för den enskilde.

Det är således angeläget att regeringen noga följer utvecklingen av de ändringar som gjorts i socialtjänstlagens § 6.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att följa effekterna av ändringarna i 6 § socialtjänstlagen.

Stockholm den 2 oktober 1997

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)