Upphandling av rälsburna fordon

Motion 2007/08:T519 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kunskap hos trafikhuvudmän vid upphandling av rälsburna fordon.

Motivering

Som boende i Västmanland är vi innerligt trötta på det faktum att de upphandlade franska tågen som trafikerar Mälarbanan inte fungerar på det sätt som är rimligt att begära. Att tekniska småfel på utrustning kan uppstå har vi förståelse för. Att dörrar mellan olika kupéer inte alltid går att öppna är väl uthärdligt i det stora hela.

Däremot är det oacceptabelt att ständigt ett antal av dessa tåg måste på översyn för att de helt enkelt inte rullar framåt och på så sätt föranleder stora störningar i trafiken med förseningar som följd.

Dessa franska tåg valdes före andra fabrikat som också lämnat anbud på fordon på grund av en helhetsbedömning beträffande pris och kvalitet.

Eftersom kvaliteten på den rullande materielen är av central betydelse för bl.a. möjligheten att trygga en tillfredsställande standard och förbindelser med god regularitet och tidtabellshållning, framstår valet av fabrikat som ett mycket tydligt felaktigt beslut av ansvariga för upphandlingen.

Lärdomen av detta är att staten som ägare, i detta fall av SJ, måste ställa tydligare krav på ökad kunskap och större kompetens på den upphandlande enheten så att den produkt som valts utifrån uppställda kriterier med full säkerhet också fungerar när den sätts i trafik.

Stockholm den 2 oktober 2007

Sven-Erik Österberg (s)

Margareta Israelsson (s)

Olle Thorell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)