Upphandlingen av det interregionala Norrlandsflyget

Motion 1998/99:T706 av Carin Lundberg m.fl. (s)

av Carin Lundberg m.fl. (s)
Som en förutsättning för att Jämtlands län skulle få överföras
från Uppsala sjukvårdsregion till Umeå och den utvidgade
norra sjukvårdsregionen uppställde riksdagen år 1980 kravet
att resmöjligheterna förbättrades för patienter från länet som
skulle få regionsjukvård i Umeå och att snabba och bra
kommunikationer fanns mellan Jämtlands län och Umeå
(prop 1980/81:9, bet SoU 6, rskr 123). I regeringens
proposition 1992/93:150 framlades förslag om
regionalpolitiskt betingad flygtrafik mellan Östersund och
Umeå. Kommunikationsministern bedömde att det med
tanke på avståndet mellan Östersund och Umeå krävdes en
direkt flygförbindelse, att staten genom upphandling i
konkurrens mellan olika flygoperatörer borde säkra en
fortsatt flygtrafik mellan Östersund och Umeå och att
riktlinjerna borde vara ett utbud på lägst två dubbelturer per
dag för att säkerställa en god trafikförsörjning för patienter
och övriga resenärer. Trafikutskottet (1992/93:TU39) och
riksdagen biträdde kommunikationsministerns förslag att
flygförbindelsen skulle vara direkt och till en början omfatta
lägst två dubbelturer per dag måndag-fredag. Utskottet
förutsatte att för trafiken används flygplan av typen SAAB
340 eller flygplan med lägst samma säteskapacitet och
standard: "Utskottet vill härvid erinra om att flygplan av
typen SAAB 340 har använts under större delen av den tid
varunder flygtrafik bedrivits för patient- och anhörigresor
mellan Östersund och Umeå."
I regeringens överväganden i proposition 1998/99:1 utgiftsområde 22
anslag D 2 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. redovisas en
uppföljning av Delegationen för köp av viss kollektivtrafik vad gäller
resandeutvecklingen på flyglinjen Östersund-Umeå. Delegationen
konstaterar i en sammanfattande bedömning att antalet resenärer på linjen
minskar stadigt. Mot denna bakgrund anser man att transportarbetet mycket
väl skulle kunna tillfredsställas med en flygplanstyp av mindre storlek än vad
som hittills gällt med den regionala sjukvårdsorgansiationens krav (SAAB
340 eller motsvarande).
Samverkansnämnden norra sjukvårdsregionen har i en skrivelse till
regeringen och Kommunikationsdepartementet 1998-09-01 kommenterat
Delegationens redovisning och slutsatser. Minskningen av antalet resenärer
har under den angivna perioden gällt för stora delar av det övriga Sverige.
Bakom en del av minskningen av antalet sjukresor ligger kraftiga
biljettprishöjningar efter statens upphandling 1994 inför perioden 1994-97
en upphandling som medförde biljettprishöjningar på 23,7 % och höjde
Jämtlands läns sjukresekostnader med 1,5 miljoner kronor samtidigt som
statens kostnader för själva upphandlingen minskade. Av
samverkansnämndens skrivelse framgår också att en stor del av bortfallet av
passagerare avser genomgångsresenärer till Luleå på grund av bristande
samordning och marknadsföring mellan konkurrerande flygbolag på
Norrlandslinjerna Östersund-Umeå respektive Umeå-Luleå.
Samverkansnämnden konstaterar också att en viss uppgång av sjukresorna
med flyg mellan Östersund och Umeå skett under första halvåret 1998
jämfört med 1997.
På grund av de långa avstånden i norra sjukvårdsregionen är det högst
rimligt att även flygtrafiken mellan Kiruna och Gällivare direkt till regionens
universitetssjukhus i Umeå eller via Luleå också upphandlas av sjukvårds-
och regionalpolitiska skäl. För patienter och anhöriga från Malmfälten i
Norrbotten är flyget den enda realistiska kommunikationsmöjligheten då det
till exempel är omkring 65 mil enkel resa från Kiruna till Umeå och ca 55
mil från Gällivare till Umeå. Avståndet Kiruna-Umeå motsvarar till exempel
sträckan Malmö-Örebro. Enligt de tidigare statliga sjukresebestämmelserna,
innan landstingen övertog ansvaret, utgick ersättning från försäkringskassan
vid sjukresor överstigande 35 mil, vilket borde vara en rimlig utgångspunkt
för statens ansvar för upphandling av regional- och sjukvårdspolitiskt
motiverad flygtrafik.
Inför den kommande upphandlingen av flygtrafik från år 2000 och den nya
Rikstrafikens uppdrag att samordna och upphandla viss interregional trafik
har de fyra Norrlandstingen genom sin samverkansnämnd och tillsammans
med berörda länsstyrelser och kommuner i norra sjukvårdsregionen angivit
följande grundläggande krav för upphandlingen av ett samlat interregionalt
Norrlandsflyg från år 2000:
1. Ett basnät omfattande minst tre dubbelturer per vardag och en dubbeltur
helgdagar på sträckorna mellan Umeå och Östersund, Sundsvall, Luleå,
Gällivare och Kiruna.
2. Med hänsyn till regionsjukvårdens krav på flygplanens standard och
kvalitet
? tillräckligt kabinutrymme även för rörelsehindrade och handikappade,
?
? ståhöjd,
?
? toalett, ett oavvisligt krav,
?
? flygvärdinna som behövs för att ta hand om äldre, sjuka, synskadade och
flygovana patienter.
?
3. Endast plantyper som SAAB 340, Shorts 360 och Fokker 27 klarar den
aktuella beläggningen och de aktuella standardkraven för Norrlandsflyget
med möjlighet till tillväxt.
4. En samlad upphandling av det interna Norrlandsflyget genom
Rikstrafiken.
5. Upphandling med särskilt avsatta statliga medel som leder till att det
interna Norrlandsflyget blir ett folkflyg med rimliga priser.
6. Erfarenheterna från hittillsvarande upphandling av flygtrafik mellan
Östersund och Umeå tas till vara vad gäller bland annat anbudsinfordran och
avtalens utformning, samråd med berörda parter i Norrland, samordning med
övrigt flyg från angivna destinationer etc.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om den kommande upphandlingen av regional- och sjukvårdspolitiskt
motiverad interregional flygtrafik i Norrland från år 2000.

Stockholm den 26 oktober 1998
Carin Lundberg (s)
Karl Gustav Abramsson (s)

Rinaldo Karlsson (s)

Mats Lindberg (s)

Lena Sandlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)