Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer

Motion 2021/22:70 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med bidrag till Islamic Relief och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med bidrag till Ibn Rushd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har sedan regeringsskiftet 2014 inlett ett allt tydligare samarbete med Muslimska brödraskapets olika svenska nätverksorganisationer, biståndsorganisationen Islamic Relief och studieförbundet Ibn Rushd.

Enligt sina stadgar ingår Islamic Relief Sverige i Islamic Relief Worldwide, IRW. IRW är vidare en medlemsorganisation i International Islamic Council for Dawah and Relief (IICDR). IICDR är Muslimska brödraskapets paraplyorganisation för missions­arbete (dawah). Missionsarbete ingår i all organisationsverksamhet.

Att IRW ingår i Muslimska brödraskapets nätverksorganisation är väl känt. Den tyska regeringen konstaterade detta samband genom personunioner 2019 vilket ledde till starka reaktioner i det tyska parlamentet. En stor del av Islamic Relief Deutschlands verksamhet är idag inriktad på situationen i Tyskland likt den svenska syster­organisationen Islamic Relief Sverige. Den franska senaten konstaterade en motsvarande struktur i en större utredning som presenterades i juli 2020.

Trots återkommande försäkringar och garantier om motsatsen, att IRW inte skulle vara en del av brödraskapet, avslöjas banden och värdegrundsgemenskapen med brödraskapet frekvent. IRW:s tidigare direktör Heshmat Khalifa var tvungen att avgå med omedelbar verkan i juni i år efter en rad antisemitiska uttalanden genom åren som avslöjats av tidningen The Times. Khalifas retorik är i det närmaste identisk med brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi. Han menade bland annat att judar var apors och grisars avkommor samt förklarade sin lojalitet till terrororganisationen Hamas som den ädlaste av alla motståndsrörelser i modern tid.

Islamic Relief Sverige erhåller årligen ett grundanslag på drygt 100 miljoner från Sida för humanitärt bistånd. Därutöver har organisationen flera tilläggsanslag och kunde till exempel 2018 summera till mer än 155 miljoner kronor av svenska skattebetalares pengar.

Trots att Islamic Relief varje år erhåller enorma belopp av svenska skattekronor redovisas inte Islamic Relief som strategisk partner av Sida.

En annan kanal för förmedling av svenska skattemedel för biståndsarbete är fören­ingen Forum Syd som även den slussar vidare bistånd till sina medlemsorganisationer. Forum Syd erhåller varje år knappt en kvarts miljard kronor för fördelning till sina medlemmar, bland annat Islamic Relief. Islamic Relief erhåller varje år drygt åtta miljoner kronor från Forum Syd.

Islamic Relief Worldwide (IRW)

Den 24 augusti 2020 rapporterar Expressen om att en person i juli tvingades att lämna Islamic Relief Worldwides, Islamic Relief Sveriges moderorganisation, förtroenderåd efter att det framkommit att han postat flera antisemitiska meddelanden i sociala medier. Bland annat hade han beskrivit Egyptens president som en ”judarnas hallickson”. Hans ersättare, skriver Expressen, blev dock inte långvarig. Även han visade sig nämligen ha spridit antisemitiska budskap. Han hade dessutom beskrivit ledare för palestinska Hamas – som är terrorstämplat i Storbritannien – som ”stora män” som har besvarat ”den gudomliga uppmaningen från Muslimska brödraskapet”.

Efter det avslöjandet fick hela organisationens förtroenderåd avgå – däribland dess svenska ordförande, som tidigare representerat Socialdemokraterna i Stockholms stadsfullmäktige och som till vardags är verksamhetsledare för studieförbundet Ibn Rushd.

Även om Islamic Relief Worldwide nödgats att ta avstånd från uttalandena menar till exempel forskaren Lorenzo Vidino vid George Washington University att de antisemitiska kommentarerna är ett tecken på ett större problem inom ledningen för IRW.

Sådant uppförande borde vara ett varningstecken för alla nationella regeringar och civila organisationer som samarbetar med och finansierar Islamic Relief, säger han till Jerusalem Post i samband med avslöjandet. Den 21 augusti lät IRW meddela att hela styrelsen skulle avgå och inte längre stå till förfogande, inklusive dess svenske ord­förande som även är verksamhetsledare vid studieförbundet Ibn Rushd. Detta visade sig dock inte stämma. Den svenske tidigare ordföranden omvaldes men nu som vice ord­förande.

Den svenska medborgaren har suttit i IRW:s styrelse sedan 2013, det vill säga har varit ansvarig för inrekrytering av såväl styrelseledamöter som direktörer som uttryckt antisemitiska övertygelser samt visat terrororganisationer sitt stöd. Åren 2015–2017 som vice ordförande, från 2017 ordförande och från och med den 22 augusti åter vice ord­förande.

Bland IRW:s internationella partners märks bland annat den turkiska organisationen IHH. IHH har vid upprepade tillfällen samarbetat med, eller slussat vidare medel, till al-Qaida och Islamiska staten.

Islamic Relief Sverige (IRS)

Samma person som nu återvalts till IRW:s styrelse, trots garantier om motsatsen, är även ordförande i Islamic Relief Sverige (IRS). IRS är enligt biståndsminister Peter Eriksson en strategisk partner för Sida, trots att Sida självt inte deklarerar organisa­tionen som detta. Den 29 januari 2019 ansökte förvisso Islamic Relief Sverige om att ingå i Sidas partnerskapsprogram för civilsamhällesorganisationer, men enligt uppgifter från Sida har man ännu inte vidtagit några åtgärder kring denna ansökan. Inte heller finns Islamic Relief upptagna på Sidas förteckning över strategiska partnerorganisa­tioner (SPO) där man redovisar hur mycket biståndsmedel varje strategisk partner får ta del av.

Islamic Relief Turkey

Nättidningen Ledarsidorna avslöjade den 1 augusti 2020 att Sida i februari 2019 inledde ett samarbete med Islamic Relief TurkeySyria Mission, med säte i Turkiet.

Ledarsidorna skriver att det är en kontakt förmedlad av Islamic Relief Sverige för att kunna kanalisera svenskt bistånd. Islamic Relief Turkey är, likt andra delar av organisa­tionen, präglad av dawa, eller missionsarbete med återkommande predikanter på deras olika plattformar som sprider radikaliserande eller våldsbejakande budskap. Det senaste exemplet på predikanter som sänder ut sina budskap genom Islamic Relief Turkeys Facebooksida är egyptiern dr Omar Abdelkafi, en högt rankad medlem i brödraskapet.

Omar Abdelkafi menade så sent som 2019, vid en föreläsningsturné i Australien, att terrorattentatet mot World Trade Center 11 september 2001 var en komedifilm och att attentatet mot Charlie Hebdos redaktion i Paris var en fortsättning på denna komedi. Detta rapporterades av Daily Mail.

Islamic Relief Sudan

Sverige har också inlett samarbete med Islamic Relief Sudan. Att Sverige kanaliserar bistånd genom Islamic Relief Sudan är inte något som tidigare är känt för en bredare allmänhet. Projektet är ett av de mindre och omsätter endast 5 000 000 kronor per år, vilket är modest i biståndssammanhang. Islamic Relief Sudan har dock varit en problematisk partner historiskt.

Den amerikanska kristna biståndsorganisationen World Vision, som är aktiv i Sudan och som Sverige samarbetar med som partner, har arbetat med både den tidigare regeringschefen, den radikala islamisten Omar al-Bashir, och med Islamic Relief.

Omar al-Bashir har begärts häktad för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten av den internationella brottmålsdomstolen ICC. Omar al-Bashir uppges själv ha deltagit i Islamic Reliefs styrelsemöten och krävt att World Vision skulle inleda samarbetet med Islamic Relief. World Vision är en av de största välgörenhetsorganisationerna i världen och finns i nästan 100 olika länder. Av affärstidningen Forbes listas den som den artonde största välgörenhetsorganisationen i USA (2019). Organisationen omsätter mer än en miljard dollar finansierat genom den amerikanska biståndsmyndigheten Usaid och genom privata donationer.

Enligt amerikanska underrättelsekällor slussade Islamic Relief, under Omar al-Bashirs tid som statschef så sent som 2018 och 2019, pengar vidare till al-Qaidas nätverk av terrorgrupper. World Vision var, visar det sig i en kartläggning som den amerikanska tankesmedjan Middle Eastern Forum genomfört, fullt medvetna om dessa kopplingar men hävdade offentligt trots detta att de inte visste något. US Treasury, som gjorde utredningen, pekar dock på motsatsen vilket framgick i olika pressmeddelanden.

World Visions verksamhet har, bland andra, föranlett USA:s president Donald Trump att agera för att ställa hårdare krav på de NGO:er som uppbär amerikanska statsbidrag. President Donald Trump har aviserat krav på organisationerna att helt stryka de religiösa inslagen i sin verksamhet för att ha möjlighet till fortsatt statsfinansiering.

Ibn Rushd

Studieförbundet Ibn Rushd har, tillsammans med Sveriges Unga Muslimer (Sum), metodiskt och strukturerat under en tioårsperiod bjudit in hatpredikanter av olika slag. Alltifrån uttalade shariaförespråkare till rena jihadistrekryterare. Detta kunde Magnus Sandelin, journalist och grundare av stiftelsen Doku, peka på, vilket låg till grund för att Sum i en dom i Stockholms kammarrätt hösten 2019 förlorade rätten till statsbidrag utbetalade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Domen kom att fastställas av Högsta förvaltningsdomstolen, som nekade Sum prövnings­tillstånd.

Statens medieråd har initierat ett samarbete med studieförbundet Ibn Rushd för att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige. Studieförbundet Ibn Rushd är sammankopplat med Muslimska brödraskapet dels genom sina egna stadgar och samägandeavtal av kursgården Granhedsgården, dels genom en väv av personunioner. En väv där ledande företrädare över tid återfinns i brödraskapets internationella nätverksorganisationer. Ett exempel på hur väven av personunioner är utformad är hur verksamhetsledaren vid Ibn Rushd samtidigt är ordförande för Islamic Relief Sverige samt vice ordförande för Islamic Relief Worldwide, vilket tidigare redovisats.

Studieförbundet har sedan 2018 ett samarbete med mediehuset al-Jazira för sina medlemsorganisationer. Samarbetet berör bland annat en journalistutbildning vilken presenterades vid Muslimska familjedagarna 2018. Al-Jazira är Muslimska brödraskapets viktigaste kommunikationsplattform. Baserad i Qatar är den att betrakta som helt och hållet kontrollerad av sin andlige ledare Yusuf al-Qaradawi och hans närmaste medarbetare.

Att Statens medieråd väljer en partner som i andra sammanhang inte bara är att betrakta som en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige utan även har ett så intimt samarbete med brödraskapets tyngsta och viktigaste medieaktör är uppseendeväckande och borde föranleda kraftfulla åtgärder från den svenska regeringen, såvida inte regeringen sympatiserar med Muslimska brödraskapet. Båda regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har ju vid ett flertal tidigare tillfällen avslöjats ha nära kopplingar till islamistiska rörelser och personer.

Via Folkbildningsrådet betalas statsbidrag ut till Ibn Rushd. Efter kritik mot detta gav Folkbildningsrådet Erik Amnå i uppdrag att undersöka verksamheten i förhållande till statens syften med statsbidraget till folkbildningen och Folkbildningsrådets demokrativillkor. Erik Amnås rapport drar slutsatsen att han vid tidpunkten för rapporten ansåg att Ibn Rushd uppfyllde kriterierna för statsbidrag men att även han noterat att studieförbundet har ideologiska band och personunioner med Muslimska brödraskapet.

Amnås rapport har dock fått omfattande kritik från forskarna och ämnesexperterna docenterna Aje Carlbom vid Malmö universitet och Magnus Ranstorp vid FHS/Cats för att inte vara heltäckande.

Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen omgående avsluta alla samarbeten med och upphöra med alla bidrag till Muslimska brödraskapets underorganisationer Islamic relief och Ibn Rushd.

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)