Upplåtelseformer i detaljplaner

Motion 2008/09:C324 av Lennart Pettersson (c)

av Lennart Pettersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upplåtelseformer i detaljplaner.

Motivering

Under senare år har ett antal hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Detta har i sin tur fått effekten att segregationen har ökat. Jag känner stor respekt för de hyresgäster som föredrar att ”äga” sin bostad och vill inte förhindra dessa möjligheter. Det går dock inte att förneka att med enbart hyresrätter, bostadsrätter eller egnahem i ett geografiskt område ökar riskerna för segregation eller omvänt försvåras möjligheterna till en bra integration.

Det finns dock inga skäl att göra våld på vare sig kommunernas planmonopol eller hyresgästernas möjlighet att själva ta över sina lägenheter. Ett sätt att underlätta ett blandat boende kan vara att det ska vara möjligt för kommunerna att i detaljplanerna ange upplåtelseformerna i olika bostadsområden.

Den lösning som Åre kommun har känt sig tvungen att använda, nämligen tomträttsinstrumentet, känns otidsenlig och onödig att använda.

Lösningen med detaljplaneföreskrifter innebär inte att ett område för all framtid måste upplåtas på visst sätt. En kommun är alltid i sin fulla rätt att föreslå ändringar i en detaljplan, men med tanke på antalet sakägare torde det vara svårt att få till stånd en förändring om inte de boende i området tillstyrker förslaget. I nya detaljplaner med nya bostäder är det därför enklare att besluta om upplåtelseform, men även äldre områden bör inte uteslutas i en utredning om förslaget.

Stockholm den 30 september 2008

Lennart Pettersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)