Upprustning av Bohusbanan

Motion 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla trafiken på Bohusbanan och rusta upp banans norra del och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förutsättningen för ökat kollektivt resande är goda kommunikationer som möjliggör pendlande. Det är viktigt både för miljön och för den lokala ekonomin. En väl utvecklad Bohusbana underlättar pendeltrafiken och knyter samman Uddevalla med både norra Bohuslän och Göteborg.

Norra delen av Bohusbanan har flera gånger varit hotad. Detta tycker vi är ett steg i helt fel riktning. Bohusbanan har framtiden för sig och är en viktig del i att stärka hela Bohuslän som arbetsmarknadsregion. Det är också viktigt att koppla samman Bohuslän med Göteborgsområdet, för att dra nytta av den tillväxtkraft som finns där. Den norra delen har varit omdiskuterad, men har utvecklats positivt de senaste åren. Fler och fler i norra Bohuslän har valt att ta tåget, och X 2000-tågen till Strömstad har blivit en riktig fullträff. Detta har betytt mycket positivt både för boende och för turister. Ombyggnaden av Göteborgs station ger också helt nya möjligheter för pendeltågstrafiken, framför allt avseende turtäthet.

Vi vill i stället utveckla trafiken på Bohusbanan. Restiderna måste kortas, och därför måste den norra delen rustas upp så att hastigheten kan ökas. Västra Götalandsregionen är beredd att satsa pengar för att bland annat bygga om Myrens bangård i Strömstad. Då skulle vändningstiden förkortas, vilket är nödvändigt för kortare restid. Bara genom investeringar och en utveckling av trafiken kommer fler att välja att ta tåget framför bilen. Västra Götalandsregionen har också i samråd med berörda kommuner uttalat att man långsiktigt avser att trafikera även den norra delen.

En satsning på Bohusbanan skulle få verklig betydelse för miljön och ekonomin, men det förutsätter att Bohusbanans norra del snabbt rustas upp. Trafikverket måste få tillräckliga resurser till underhåll av bansträckan. SJ anser att det finns underlag för X 2000-trafik, och då vore det olyckligt om inte detta kom till stånd på grund av bristande investeringar och banunderhåll.

Kenneth G Forslund (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)