Upprustning av miljonprogramsområden

Motion 2007/08:C329 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upprustning av miljonprogramsområden.

Motivering

Vackra och bra boendemiljöer skapar trygghet och stolthet och gör att människor mår bättre. Men hur ser det ut i förorterna i höghusen som byggdes under miljonprogramsåren?

 • Hur många har fått ett nytt badrum?

 • Hur många nya uteplatser har byggts?

 • Hur många trappuppgångar har renoverats?

 • Hur många gatlyktor är trasiga?

I dessa områden bor de invånare i vårt land som har den sämsta ekonomin. I bostadsområdena från miljonprogramsåren bor de ensamstående föräldrarna, invandrarna och de med allra lägst utbildning. I dessa områden upplever många människor otrygghet.

Byggnads har frågat boende om trygghet.

 • En av sex personer svarade att de ofta eller ibland är rädda för att gå ut ensamma.

 • Bland dem som bor i villa/radhus är en av åtta rädda ofta/ibland för att gå ut i bostadsområdet när det är mörkt, jämfört med var femte av dem som bor i hyresrätt.

 • I princip var tredje kvinna är rädd när hon vistas i sitt bostadsområde.

 • Skadegörelse spelar också stor roll för trygghetsupplevelsen. Och även här finner vi stora skillnader. Skadegörelse förekommer framför allt i bostadsområden med hyresrätter.

 • De som bor i hyresrätt upplever tre gånger så mycket skadegörelse i sitt bostadsområde jämfört med dem som bor i villa.

Att vara rädd innebär att man inte vågar gå ut för att delta i sociala aktiviteter, men det innebär också att man inte vågar promenera eller cykla, vilket får effekter för hälsan.

Rädslan leder alltså till sämre livskvalitet – och det är framför allt kvinnor som drabbas.

Nu när det går bra för Sverige kan vi inte lämna de boende i nedslitna förortsområden i sticket. De måste också få njuta frukterna av en bra ekonomi och kunna se det i sin bostad och sitt bostadsområde.

Staten bör lämna ekonomiskt stöd till områden där man har sociala problem och där husen har underhållsbrister.

 • Inrätta ett stöd för upprustning av områden med sociala problem.

 • Stödet bör vara så utformat att de boende får medverka i vad som behöver göras.

 • För att bryta utvecklingen i områdena är det lämpligt att det samtidigt byggs nytt.

 • Stödet ska kunna sökas av kommunen efter överenskommelse med fastighetsägarna och de boende.

 • För att stödet ska utgå ska det finnas en plan för områdets utveckling.

Stockholm den 1 oktober 2007

Claes-Göran Brandin (s)

Anders Karlsson (s)

Gunnar Sandberg (s)

Ronny Olander (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Hans Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)