Upprustning av Västra stambanan

Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD)

av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår och en upprustning av Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag en färdig korridor mellan Stockholm och Göteborg i form av Västra stambanan. Behoven är mycket stora av att denna järnvägsförbindelse ska fungera tillfredsställande för såväl godstransporter som persontransporter. Idag pågår diskussioner och förhandlingar om att bygga en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta projekt är både stort och omfattande och kommer att ta lång tid att genomföra. Detta innebär att vi under lång tid kommer att vara beroende av de järnvägar som finns och också att vi måste bygga ut dessa för att klara de godsflöden som finns och den persontrafik som efterfrågas. Belastningen är redan idag mycket stort och det börjar bli fullt på spåren. Detta visar tydligt hur stort behovet av utbyggnad är för denna järnvägsförbindelse och behoven fortsätter att öka för både gods- och persontransporter. En snabb utbyggnad och upprustning av Västra stambanan är det i särklass snabbaste och effektivaste sättet att öka kapaciteten mellan Sveriges väst- och östkust. En utbyggnad är mycket viktig då godstrafiken ökar kraftigt från och till Göteborgs hamn, och våra företag och deras anställda är beroende av snabba och säkra godsleveranser för sin överlevnad. En utbyggnad är nödvändig för att inte person- och godstransporterna på Västra stambanan genom Sverige ska hindra utvecklingen och bromsa tillväxten. En utbyggnad ger också större möjligheter för ännu snabbare tågförbindelser. Västra stambanan är den rakaste och kortaste järnvägen mellan Sveriges två största städer. Regeringen bör därför snarast möjligt se över möjligheten att påbörja en utbyggnad av ett tredje spår på Västra stambanan och göra en kraftig upprustning av den befintliga järnvägen på Västra stambanan.

Sten Bergheden (M)

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)