Utarbeta en nationell strategi för Sveriges kultur- och musikskolor

Motion 2013/14:Kr274 av Pyry Niemi (S)

av Pyry Niemi (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i samarbete med Smok och SKL utarbeta en nationell strategi för Sveriges kultur- och musikskolor.

Motivering

Den svenska musik- och kulturskolan har skördat stora framgångar, dels för att den erbjudit många svenska barn, oavsett familjens inkomst, möjlighet att utvecklas inom musik, teater och dans, dels för att denna institution dessutom möjliggjort för generationer av framgångsrika unga människor att göra karriär, både nationellt och internationellt.

Det sker en spännande utveckling i Sverige avseende kultur- och musikskolor. Särskilt vill vi uppmärksamma El Sistema som är en social verksamhet med musiken som verktyg. El Sistema bygger på en beprövad filosofi från Venezuela som nu finns i hela världen, där Sverige är en av tre initiativtagare till det europeiska nätverket som bygger på samarbete i alla dess former och just nu innefattar snart 20 länder. Verksamheten i Sverige började i Göteborgs kommuns stadsdelar och kulturskola och finns nu på ytterligare sju orter i Sverige. El Sistema vänder sig till barn, ungdomar och familjer i utsatta områden, men för att verklig integration ska kunna ske riktas verksamheten till alla sociala grupper. Att genom orkesterspel och körsång bygga identitet, stolthet och självkänsla hos både individen och i gruppen gynnar en demokratisk och hållbar social utveckling. Jag tror att El Sistema kan tjäna som förebild för utveckling av musik- och kulturskolor.

Samtidigt ser vi socialdemokrater med oro på de försämringar som sker inom den kommunala musik- och kulturskolan. I dag är musik- och kulturskolan hotad och allt färre barn får tillgång till den. I många kommuner höjs avgifterna och stora elevgrupper tvingas bort från musik- och kulturskolan av ekonomiska skäl. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (Smok) har statistik som redovisar allt högre avgifter och allt längre köer.

För att stödja kommuner föreslår vi inrättandet av ett stimulansbidrag för musik- och kulturskolor: kommuner som har eller nu sänker sina avgifter till max 500 kronor per termin inom musik- och kulturskolan får ett stimulansbidrag. För kommuner som redan har låga avgifter blir det därmed ett stöd till ökad kvalitet. Anslaget föreslås hanteras av Statens kulturråd och uppgår till 50 miljoner kronor per år.

Det är viktigt att bevaka utvecklingen av musik- och kulturskolan så att verksamheten långsiktigt stärks och utvecklas. Att se till att så sker bör vara ett uppdrag för Statens kulturråd i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (Smok). Vår uppfattning är att det är viktigt att på nationell nivå följa utvecklingen av den musik- och kulturskolan. Regeringen bör ge ett särskilt uppdrag till Statens kulturråd att i samarbete med SKL och Smok följa utvecklingen och göra en översyn av musik- och kulturskolan i Sverige. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

I enlighet med Smoks uppfattning i motiveringen vill vi att regeringen tar initiativ till att i samarbete med Smok och SKL utarbeta en nationell strategi för Sveriges kultur- och musikskolor. En nationell strategi bör innehålla en plan för barns rätt till kulturutövande, behovet av forskningsbaserad verksamhetsutveckling, hur personalförsörjningsfrågan ska lösas och därmed sammanhängande frågor om utbildning av pedagoger inom högskolan, behörighets- och kompetensutvecklingsfrågor, chefsutbildning samt att det behöver inrättas ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring musik- och kulturskolan (statistik, samordning, kvalitetsutveckling), chefs/rektorsutbildning för kultur- och musikskolor, avgiftsfrågan, utvecklingsmöjligheter samt behörighets- och kompetensfrågor för lärare. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Pyry Niemi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare