Utbildning av fartygstransportörer

Motion 2010/11:T425 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att påbörja utbildning av fartygstransportörer för offshoreverksamhet.

Motivering

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige går nu snabbt. På bara några år har vi fått flera stora vindkraftsparker, både till havs och på land. I Söderhamns skärgård, närmare bestämt på Storgrundet strax väster om ön Storjungfrun, kommer det att byggas drygt 50 vindkraftverk och några sjömil söderut på Lillgrundet kommer det att byggas drygt 200 vindkraftverk. Det är en glädjande utveckling. Utbyggnaden ligger även i linje med alliansregeringen energipolitik, en energipolitik som baseras på tre ben: Förnybara energikällor, vattenkraft och fortsatt användning av kärnkraften.

Dessa vindkraftverk kommer att behöva ett omfattande underhåll av olika slag. En stor del av denna verksamhet består i att utbilda vindkraftstekniker. En sådan utbildning finns redan i bland annat Söderhamn. Förutom att utbilda vindkraftstekniker behövs också personal som kan frakta material och övrig personal ut till vindkraftsfälten till havs. En trolig gissning är att båtbehovet till alla dessa vindkraftverk är 70–90 båtar av olika modeller och storlek. För detta behöver sjöfartspersonal utbildas med kompetens att frakta såväl personal som material. Denna utbildning kan med fördel placeras vid ett vindkraftscentrum i Söderhamn. På så sätt kan utbildning dra nytta av den redan upparbetade infrastrukturen samt närheten till den miljö som utgör den framtida arbetsplatsen. Behovet av kompetenta fartygstransportörer är växande. Därför bör förutsättningar för en utbildningssatsning på fartygstransportörer i Söderhamn klargöras.

Stockholm den 26 oktober 2010

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)