Utbildning för ambulanspersonal

Motion 2006/07:So221 av Kerstin Engle (s)

av Kerstin Engle (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kompetenskrav på och kvalitetssäkring av ambulanspersonal i utryckningstjänst.

Motivering

Strukturförändringar inom svensk sjukvård innebär bland annat ökade vårdtider för ambulanssjukvården. Detta ställer högre krav på kompetens. Ambulanssjukvården kan i framtiden liknas vid rullande akutvårdsenheter där kvaliteten på det första omhändertagandet och en tidig sjukvårdsinsats kommer att vara avgörande för patientens fortsatta vård och rehabilitering. Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär kvalificerade medicinska bedömningar och behandlingar under transport.

Dagens ambulanssjukvårdare har en unik kompetens med kunskaper i prehospital sjukvård, teknik, logistik och ledning samt utryckningskörning. Dessa kunskaper tas många gånger för givna även om de är förvärvade genom många års erfarenhet. Från och med oktober 2005 krävs att det finns en legitimerad sjuksköterska i de ambulanser som ska utföra medicinsk behandling. I framtiden är det inte lika självklart med den rekryteringsbas man begränsar sig till i ett beslut att bemanna ambulanserna med enbart sjuksköterskor. Den tekniska utvecklingen kommer att kräva ökade och fördjupade kunskaper och det är därför ett naturligt utvecklingsområde för yrkesgruppen ambulansförare.

Utvecklingsområden är till exempel ledning och samband på skadeplatsen, logistik och kommunikation. Själva utryckningsföraruppdraget är en kvalificerad uppgift som idag saknar regelverk och gemensamma nationella riktlinjer. Det finns inga nationella myndighetskrav på att framföra ett utryckningsfordon i Sverige. I praktiken kan man framföra en ambulans och bryta mot alla trafikregler med ett B-körkort. Årligen förekommer olyckor med utryckningsfordon inblandade. Ribban måste höjas vad gäller utbildning för utryckningsförare.

Det är angeläget att ambulansverksamheten kvalitetssäkras. Yrkeskategorin ambulanssjukvårdare med en tydlig teknisk profil är ett viktigt och nödvändigt komplement till sjuksköterskan i det framtida ambulansteamet.

Frågan om vilka kompetenskrav som skall ligga till grund för bemanning av akutambulanser bör ses över. Det bör övervägas en kvalitetssäkring av utryckningsföraruppdraget genom att utveckla en utbildningsmodell och ett gemensamt utryckningsförarcertifikat.

Stockholm den 22 oktober 2006

Kerstin Engle (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)