med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Motion 2012/13:Ub8 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ändringar i polislagen i enlighet med vad som anförs i motionen.

  2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ändringar i skollagen så att alla barn i landet omfattas av rätten till pedagogisk verksamhet i förskola, fritidshem och öppen förskola.

  3. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ändringar i skollagen så att även barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd som vistas i landet kortare tid än ett år omfattas av rätten till utbildning.

Motivering

I propositionen föreslås att skollagen ändras så att barn som vistas i Sverige utan tillstånd omfattas av rätten till utbildning. Vänsterpartiet ställer sig positivt till propositionens förslag att alla barn i landet ska ha rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasieskola och gymnasiesärskola, men gör en annan bedömning än regeringen på tre punkter.

Regeringen anser att det inte behöver införas några särskilda bestämmelser i lag eller förordning för polisens arbete när det gäller barn som vistas i landet utan tillstånd. Vänsterpartiet menar att det finns en risk att de berörda barnen och deras föräldrar inte vågar utnyttja rätten till utbildning av rädsla för ett gripande i eller på väg till eller från skolan. Vi föreslår därför att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om en ändring av polislagen med innebörden att polisen inte ska få eftersöka barn som ska avvisas eller utvisas i eller på väg till och från skolan eller förskolan. Detta bör riksdagen begära.

Regeringen anser inte att rätten till utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd bör omfatta förskola, fritidshem och öppen förskola. Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha rätt till såväl förskola som fritidshem. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om en ändring av skollagen med innebörden att alla barn ska ha rätt att delta i den pedagogiska verksamhet som bedrivs i förskola, fritidshem och öppen förskola. Detta bör riksdagen begära.

Regeringen föreslår att barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd som vistas i landet kortare tid än ett år inte ska omfattas av rätten till utbildning. Regeringen konstaterar att endast ett fåtal av dessa barn kan förväntas utnyttja en rätt till utbildning. Samtidigt menar regeringen att en utökning av rätten till utbildning så att den gäller även dessa barn kräver ytterligare analys och förklarar som sin avsikt att återkomma i frågan. Vänsterpartiet anser att även denna grupp ska ha rätt till utbildning och ser inget behov av ytterligare analys. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om en ändring av skollagen med innebörden att även barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd som vistas i landet kortare tid än ett år ska omfattas av rätten till utbildning. Detta bör riksdagen begära.

Stockholm den 18 januari 2013

Christina Höj Larsen (V)

Ulla Andersson (V)

Rossana Dinamarca (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-01-18 Bordläggning: 2013-01-22 Hänvisning: 2013-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)