Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar

Motion 2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S)

av Joakim Sandell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne samt ökade insatser för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För Skåne som är en del av Öresundsregionen och Greater Copenhagen är god infrastruktur och bra förbindelser mellan Sverige och Danmark grundläggande för alla oss som bor och verkar i regionen. Därför är de satsningar som nu görs av den socialdemokratiskt ledda regeringen bland annat ökat tågresande ut i Europa och höghastighetståg samt nya stambanor från Stockholm till Malmö viktiga. Men det handlar också om ett ökat underhåll som varit eftersatt under lång tid; det behövs både upprustning av befintligt tågnät och utökad kapacitet för att vi ska möjliggöra ett hållbart resande nu och i framtiden. Infrastrukturen i allmänhet och infrastrukturen för kollektivtrafik i synnerhet har stor betydelse för Skånes utvecklingsmöjligheter. Genom utbyggnad av infrastruktur har arbetspendlingen ökat kraftigt under de senaste årtiondena och regionförstoringen kunnat erbjuda fler människor fler jobbmöjligheter, men det finns ännu större möjligheter till regionförstoring och stärkta jobbmöjligheter om infrastrukturen byggs ut tillräckligt.

Exempel på förstärkning som är av avgörande betydelse för Skåne är Västkustbanan med dubbelspår hela vägen, dubbelspår på Skånebanan och byggande av nya stambanor längs Södra stambanan. Men det behövs också en utbyggnad av andra banor för att den fulla potentialen av satsningarna ska kunna nås.

Vi ser också att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en viktig länk för Öresundsregionens fortsatta utveckling och bör påbörjas så snart det går. I dag är Öresundsbron den enda fasta förbindelsen; för att utveckla hela Öresundsregionen och korta restiderna från de norra delarna av Sverige ut i Europa behövs ytterligare fasta förbindelser. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är också en viktig fast förbindelse för att Malmö och Köpenhamn ska bli samverkande stadsdelar i en stark storstadsregion.

Förutom att fortsätta med de stora ökningar av resurserna till järnvägsunderhållet som regeringen gjort de senaste åren behövs också en bra dialog med de regionala trafikoperatörerna och en gemensam strategi för hur det planerade underhållet kan störa så lite som möjligt. Även om det är så att kollektivtrafiken på räls bör ta en större del av pendlingstrafiken så måste också trafiksituationen på vägarna förbättras.

Mer nationella insatser behövs också för att stärka våra hamnars utveckling, detta för att mer gods ska kunna flyttas över från väg till sjöfart och järnväg.

Vi vill även särskilt understryka att arbetet med ordning och reda på våra vägar är avgörande för en god trafiksituation och ökad trafiksäkerhet. I Öresundsregionen ser vi tydligt konsekvenserna av bland annat olaga cabotagetransporter och behovet av stärkta möjligheter att kontrollera de transporter som skapar osund konkurrens på våra vägar.

Joakim Sandell (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Marianne Pettersson (S)

Rikard Larsson (S)

Niklas Karlsson (S)

Yasmine Bladelius (S)

Ola Möller (S)

Annelie Karlsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)