Utbyggnad av E 20 till motorväg

Motion 2008/09:T500 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp)

av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska prioritera utbyggnaden av E 20 till motorväg genom hela Skaraborg.

Motivering

I en global miljö med starka krav på klimatförbättringar är en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning för det svenska näringslivets fortsatta internationella konkurrenskraft. Rationella transportmöjligheter är av särskilt stor betydelse för Sverige med stora avstånd i landet och med ett perifert läge till Europas centrum. Utbyggnaden och anpassningen av infrastrukturen bör främst ske utifrån en flödesstrategi där tyngdpunkten ligger i att utveckla de mest betydelsefulla transportstråken.

Statens institut för kommunikationsanalys anger E 20 som en av Sveriges fyra viktigaste transportvägar, som sett till nationens godsflöden är av extra stor betydelse inför framtiden (Stråkanalyser för godstransporter. Rapport 2001:1).

Alliansregeringen har lagt en infrastrukturproposition med stora satsningar inför de kommande åren vilket naturligtvis är mycket positivt. Vi förutsätter att utbyggnaden av E 20 genom Skaraborg till motorväg kommer att prioriteras. E 20 genom Skaraborg är den svagaste länken mellan Stockholm och Göteborg. Regeringens satsning måste nu destineras till E 20 som nationellt transportstråk, för att fullfölja motorvägen mellan Sveriges två största städer samt ge förutsättningar för effektivare tung Norrlandstrafik till och från Göteborgs hamn.

Produktionsförutsättningar och arbetsmarknad

E 20 är, enligt Vägverket, Sveriges viktigaste vägförbindelse för godstransporter mellan västkusten och Bergslagen/Mälardalen/Stockholmsområdet. Dessutom fungerar E 20 som förbindelseled för transittrafik mellan Finland och Danmark och vidare till Europeiska kontinenten via Nordens enda transoceana hamn – Göteborgs hamn.

Västsverige är en av landets viktigaste tillväxtregioner. Sveriges fyra viktigaste exportindustrier: verkstads-, transport-, kemi- och teko står tillsammans för en majoritet av Sveriges export. Dessa industrier är transportintensiva och starkt beroende av en effektiv fyrfältsväg.

Inom en radie på 30 mil från Göteborg finns hälften av Skandinaviens industrikapacitet, och en stor del av Sveriges totala hamngodsflöde passerar Göteborgs hamn. Transporter till och från hamnen sker i huvudsak genom vägtransporter på E 20.

Kring E 20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer. De stora företagens syn på E 20 visar att vägen inte alls uppfyller deras krav rörande leveransprecision och säkerhet. En utebliven satsning skulle utan tvekan innebära en systematisk utflyttning av de mest betydande företagen till länder som bättre kan tillgodose deras krav på infrastruktur.

Näringslivet är mycket beroende av E 20 för sin utveckling och konkurrenskraft där bland annat trafiksäkra och pålitliga transporter har stor betydelse. Kapacitets- och standardbrister i infrastrukturen får inte hämma den framtida ekonomiska tillväxten. Att bygga ut hela E 20 till motorväg är därför en förutsättning för att Sveriges ekonomi skall kunna fortsätta att växa.

Brister i trafiksäkerheten

E 20 tillhör de mest olycksdrabbade Europavägarna i Sverige. Den allvarliga olycksbilden beror framför allt på ett stort inslag av tung trafik och långsamgående fordon kombinerat med många plankorsningar. Dessutom påverkar självklart vägens dåliga profil med många nivåsvackor olycksstatistiken. En motorvägs- och fyrfältsstandard skulle, enligt Vägverket, reducera antalet dödade och skadade med 350 personer på fem år.

Miljöförbättring

Allt fler vajerräcken och ett stort antal fartkontrollkameror skapar en ryckig och miljöovänlig trafik. Ur ett miljöperspektiv skulle en ombyggnad medföra positiva följder. En modernt utbyggd väg med mindre kuperad profil bidrar till jämnare trafik. Ny sträckning medför en kortare väg. En motor-/fyr-fältsväg skulle innebära en jämnare hastighet utan upprepade inbromsningar och accelerationer eller inbromsningar. Detta innebär också mindre avgas- och koldioxidutsläpp. Dessutom transporteras mycket farligt gods på E 20, vilket är ett starkt skäl för en snabb utbyggnad.

Stockholm den 6 oktober 2008

Holger Gustafsson (kd)

Cecilia Widegren (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Christer Winbäck (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)