Utbyggnad av E20, Västra stambanan och Herrljungabanan

Motion 2017/18:2134 av Kenneth G Forslund och Maria Andersson Willner (båda S)

av Kenneth G Forslund och Maria Andersson Willner (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en utbyggnad av E20 genom Västra Götalandsregionen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Herrljungabanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En utbyggnad av transportstråket mellan Göteborg, Mälardalen och Stockholm är en mycket viktigt nationell satsning för att bygga ihop de två storstadsregionerna. 

E20 är en mycket viktig länk i det svenska transportsystemet och dess nationella betydelse kan inte nog understrykas. Vägen är en förbindelselänk mellan Stockholm och Göteborg och binder ihop flera av landets produktions- och konsumtionscentrum med Nordens största hamn. Vägen är mycket olycksbelastad. Bitvis har vägen mycket dålig standard och stora brister i framkomligheten. E20 är olycksdrabbad och har stor betydelse för näringslivet och utveckling så den självklara vägstandarden bör vara fyrfältsväg, två-plus-två-väg.

Vi anser att staten skyndsamt måste fortsätta bygga ut E20 inom Västra Götalandsregionen. Samarbete med kommunerna och regionen är viktigt för att skapa en utbyggnad som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Genomfarten genom Alingsås måste också ta hänsyn till fortsatt stadsutveckling. E20 är Sveriges farligaste väg men borde i stället tävla i klassen om den mest framkomliga vägen.
E20 uppfyller idag inte företagens krav rörande leveransprecision och säkerhet. Bra kommunikationer och goda förutsättningar för företagen ökar möjligheterna för tillväxt och fler jobb. Bristerna i kapacitet och standard inom infrastrukturen får inte hämma tillväxten i Västra Götalandsregionen.

Västra stambanan som förbinder Stockholm och Mälardalen med Västsverige och Göteborg är kraftigt trafikerad. Västra stambanan är även det viktigaste stråket till och från Göteborgs hamn, som är Nordens största, och som gör Västra Götaland till landets mest framträdande exportregion.
Västra stambanan innebär även en stor avlastning av vägnätet. Kapaciteten har dock slagit i taket. Banan utnyttjas till bristningsgränsen med såväl gods-, regional-, snabb- som pendeltåg. Med beslutet att släppa in allt fler aktörer inom järnvägstrafiken accelererar detta bekymmer. Kapaciteten är så begränsad att om ett tåg fått problem blir alla andra också drabbade. Behovet av utökad kapacitet uppnås genom fortsatt utbyggnad till fler spår på Västra stambanan. Lösningen måste utformas på ett sätt som är bäst såväl för kommunerna och regionen som för hela järnvägssystemet. Vi vill betona att behovet att bygga ut Västra stambanan består även när Götalandsbanan kommer till stånd. Dessa två objekt står alltså inte i motsats till varandra utan är en förutsättning för att klara kommande behov med ökade klimatsmarta transporter. Utbyggnaden av Västra stambanan är en angelägenhet inte bara för regionen utan för tillväxten i hela landet.

De stora kapacitetsbristerna på Västra stambanan in mot Göteborg ökar för varje år och det är ofta stora förseningar. För att öka flexibiliteten och höja kapaciteten på järnvägssystemet mot Göteborgs central och mot Göteborgs hamn bör man omgående bygga dubbelspår på sträckan Herrljunga–Vänersborg–Öxnered–Uddevalla. Om staten bygger ut denna sträckning kommer det även att vara positivt för de varuproducerande näringarna och besöksnäringarna.

Kenneth G Forslund (S)

Maria Andersson Willner (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)