Utbyggnad av riksväg 26

Motion 2017/18:215 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av riksväg 26 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

”Entreprenörsregionen” är ett begrepp som används för den region som består av 11 kommuner som ligger i gränslandet sydvästra Småland och södra Halland. Näringslivet i regionen är livaktigt och företagen i denna region samarbetar mycket. Industrin i denna region är väldigt produktionskraftig och de har även kontakter med andra företag i landet och internationellt. För att fortsätta att ha denna livskraft i företagen så krävs en fungerande infrastruktur.

Nissastigen (riksväg 26) går mellan Halmstad och Jönköping. Trafiken är idag mycket tät och består till stor del av tung godstrafik. Utmed Nissastigen ligger företagen tätt, och många av dessa genererar många tunga transporter. Detta i kombination med backar, kurvor, krön, vilt och många personbilar medför att trafiksäkerheten är långt ifrån vad som borde vara fallet med en betydelsefull trafikled i ett område med denna omfattande företagsamhet. På grund av vägens dåliga kvalité görs dagligen många chansartade omkörningar. Olycksstatistiken är mycket hög.

Utbyggnaden av ”två-plus-ett-väg” har ökat säkerheten betydligt på de sträckor där det har genomförts men fortfarande finns det många och långa sträckor som inte är omgjorda. En ombyggnad av hela vägsträckan till ”två-plus-ett-väg” skulle öka trafiksäkerheten avsevärt liksom uppförande av viltstängsel på hela sträckan.

Förutom en säkrare väg så skulle detta också gynna snabbare och säkrare transporter inom den betydelsefulla ”entreprenörsregionen”.

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)