Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg

Motion 2011/12:T397 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, i sin helhet bör byggas om till motorväg och att den fortsatta sträckningen från Nässjö till Västervik bör byggas om till två-plus-ett-väg.

Motivering

Ett av de projekt som regeringen väljer att prioritera är en ombyggnad av riksväg 40 sträckan Rångedala–Hester. Det är den kvarvarande, felande, länken innan hela riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping är utbyggd till mötesfri standard. Projektet innebär att sträckan byggs om till fyrfältsväg.

Sträckan Nässjö–Eksjö kommer enligt infrastrukturplanen byggas om till två-plus-ett-väg, och en förbifart kring Eksjö tätort är också planerad. Regeringens besked är efterlängtat. Under lång tid har en rejäl ombyggnad av riksväg 40 varit mycket starkt efterfrågad i regionen.

Med den ombyggnad som är planerad av riksväg 40 blir det en tydlig förbättring av trafiksäkerheten. Riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, har tidigare beskrivits som en av Sveriges farligaste vägar. Ett cen-tralt motiv för en ombyggnad av riksväg 40 har också varit att säkra näringslivets behov av säkra och effektiva transporter. Den undermåliga vägstandarden har inverkat negativt på framkomligheten av gods och varor. Det i sin tur har hämmat den regionala tillväxten. Också i detta avseende torde den aviserade satsningen ge positiva effekter.

Den planerade satsningen är glädjande men räcker inte. Hela sträckan mellan Göteborg och Västervik måste vara säker. Riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, måste i sin helhet byggas om till motorväg, och hela sträckningen Eksjö–Västervik måste byggas om till två-plus-ett-väg.

Stockholm den 5 oktober 2011

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)