Utbyggnad av riksväg 40

Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut riksväg 40 på sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn för att få en sammanhängande motorväg mellan Stockholm och Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 17 oktober 2015 invigdes den nya motorvägen mellan Borås och Ulricehamn. Den 17 kilometer långa sträckan på riksväg 40 innebär en kraftig förbättring av trafiksäker­heten. Dessutom förkortas restid och näringslivets behov av säkra och punktliga transporter tillgodoses. 

När sträckan Borås–Ulricehamn nu står klar, saknas bara en utbyggnad av motorväg på sträckan Jönköping–Ulricehamn för att få en motorväg hela vägen mellan Stockholm och Göteborg. Det är en förhållandevis kort sträcka på 4,4 mil som behöver byggas ut. Det borde vara en självklarhet att det finns en sammanhängande motorväg mellan Sveriges två största städer.

För att uppnå en enhetlig motorvägsstandard på stråket Stockholm–Jönköping–Göteborg bör därför en utbyggnad av befintlig två-plus-ett-väg till motorväg planeras på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn. Region Jönköpings län har tillstyrkt förslaget att bygga motorväg mellan Jönköping och Ulricehamn för att uppnå enhetlig motorvägsstandard. Regionen, tillsammans med Jönköpings kommun och Ulricehamns kommun, har bett en extern konsult ta fram en åtgärdsvalsstudie. Den presenterades hösten 2016 och skickades till Näringsdepartementet. Studien pekar också på att sträckningen ingår i ett utpekat stråk i TEN-T samt att det finns en samhällsekonomisk vinst att göra om vägavsnittet byggs ut. Enligt åtgärdsvalsstudien är investeringskost­naderna höga men också de samhällsekonomiska nyttorna. I åtgärdsvalsstudien bedöms standarden på sträckan vara otillfredsställande, bland annat avseende framkomlighet, robusthet och trafiksäkerhet, med tanke på att det i dag finns utfarter vid Bottnaryd och Nissastigen som kan byggas säkrare vid ombyggnation till motorväg. Man kan vidare konstatera att det beräknas en kraftig trafikökning på sträckan under planperioden vilket kommer få stora konsekvenser för person- och godstrafiken. Trots detta saknas en utbyggnad av riksväg 40 på ovan nämnda sträcka i den nationella infrastrukturplanen.

Motorvägssträckning mellan Jönköping och Ulricehamn skulle knyta arbetsmark­nadsregioner närmare varandra. Det ökar företags möjlighet att anställa kompetent personal och möjligheterna för boende i olika regioner att hitta arbete på andra orter, när pendlingsmöjligheterna ökar avsevärt. Det skulle vara av stor betydelse för att främja tillväxt i flera regioner och län, inte minst i Jönköpingsregionen. Det skulle också vara betydelsefullt för orter i nära anslutning till riksväg 40, såsom exempelvis Bottnaryd och Mullsjö. Bättre förutsättningar skapas för jobb och tillväxt. Det blir också lättare att samla familjen, studera på annan ort eller besöka olika evenemang i andra städer.

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)