Utbyggnad av Roslagsbanan

Motion 2009/10:T384 av Karin Enström (m)

av Karin Enström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en eventuell utbyggnad av Roslagsbanan.

Motivering

De nordostliga delarna av Stockholms län, inkluderande kommunerna Vallentuna, Österåker, Täby, Danderyd, Vaxholm och Norrtälje, är en mycket expansiv region såväl befolkningsmässigt som ekonomiskt. För att denna expansion ska fortsätta och regionen utvecklas är det viktigt att regionen har en väl fungerande infrastruktur. I dagens läge är infrastrukturen för kollektivtrafik i nordöstra delen av länet mindre utbyggd än i övriga delar av länet. För att åtgärda denna brist spelar Roslagsbanan en central roll.

Roslagsbanan har de senaste åren genomgått en omfattande upprustning som resulterat i kortare restider och förbättrad komfort. Dock finns det fortfarande problem som måste åtgärdas. Stora delar av banan är enkelspårig, vilket är kapacitetsbegränsande och utgör en flaskhals för tågtrafiken på banan. Tidtabellen är oregelbunden och tågmöten vid stationer är tidsödande och gör trafiken störningskänslig. När det gäller kollektivtrafikresandet för nordostsektorn är det betydligt lägre i dagsläget än i länet totalt och beräknas även vara det 2030. För resor inom sektorn är kollektivtrafikandelen idag knappt 30 %. Motsvarande andel år 2030 beräknas till knappt 20 %. Detta enligt den förstudie som SL har gjort inför en eventuell kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan.

En idé som framkommit, men som inte ligger inom ramen för SL:s förstudie, är att ett stickspår från Roslagsbanan till Arlanda bör byggas. Detta för att förbättra tillgängligheten till Arlanda från kommunerna i den nordostliga delen av länet. Denna trafik sker till största delen idag med bil. Det vore önskvärt att växla över en del av denna biltrafik till kollektivtrafik istället. Det skulle vara intressant att utreda kostnader och vinster med ett spår till Arlanda.

Att bygga ut Roslagsbanans kapacitet är något som skulle vara önskvärt ur flera olika perspektiv – miljömässigt, ekonomiskt och ur tillgänglighetssynpunkt. Vi behöver en utbyggd kollektivtrafik i den nordostliga delen av länet för att kunna möta framtidens utmaningar. Därför skulle det vara intressant om regeringen kunde se över möjligheterna att bygga ut Roslagsbanans kapacitet.

Stockholm den 5 oktober 2009

Karin Enström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)