Utbyggnad av Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad

Motion 2017/18:602 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att successivt bygga ut Skånebanan från Helsingborg till Kristianstad till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Järnvägen mellan Helsingborg och Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Skånebanan som den heter passerar via bland annat Åstorp, Kvidinge, Klippan, Perstorp, Tyringe och Hässleholm. Banans längd är totalt 11,3 mil och trafikeras av både person- och godståg. Enbart direkt berörda orter och städer utgör i sig ca 350 000 invånare. Enligt uppgifter från Trafikverket går det enbart mellan Hässleholm och Kristianstad, en sträcka på tre mil, 110 tåg per dygn.

Längs sträckan finns växande industri- och tillväxtorter med stora behov av ökad kollektivtrafik. Det är också angeläget att industriföretagen i regionen har möjligheter att utvecklas för jobb och tillväxt.  Rörelsemönstret för människor är gränsöverskridande. Jobb, utbildning och bostad kan finnas på olika orter och pendling.

För att stärka den hållbara utvecklingen i regionen är det av stor vikt att det finns en väl fungerande kollektivtrafik. Flera kommuner längs sträckan är tidigare industrikommuner där utbildningsnivå och arbetsmarknadssituation gör att väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en gynnsam utveckling.

En utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan gör att tågtransporter för såväl gods som människor blir ett tänkbart alternativ till den vägsträckning, riksväg 21, där belastningen av såväl personfordon som lastbilar blir allt tyngre.

Det är vanligt att tåg får stanna under färden för att släppa fram mötande, vilket i sin tur innebär att resenärer missar att komma med anslutande tåg.

Dubbelspår på hela eller till att börja med delar av sträckan har länge funnits med i diskussionen kring infrastrukturens utveckling under ett antal år och Sverigeförhandlingarna har resulterat i att sträckningen kommit med i de utgångspunkter som nu finns för kommande planering och satsningar.

Det finns dock all anledning att särskilt framhålla betydelsen av att Skånebanans utveckling särskilt beaktas.

Per-Arne Håkansson (S)

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)