Utbyggt dubbelspår mellan Härnösand och Gävle

Motion 2017/18:3102 av Eva Lohman (M)

av Eva Lohman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spårkapaciteten Härnösand–Gävle och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt för Sveriges tillväxt att det finns goda kommunikationer i hela landet – inte minst för företag och människor som har valt att bo och verka utanför storstäderna.

För näringslivet är det viktigt att kunna transportera gods till och från kunderna på ett säkert och snabbt sätt. För invånarna är det viktigt att kunna pendla till och från jobbet på olika orter. En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt.

En av de mer trafikerade sträckorna i Sverige är tågtrafiken Gävle–Härnösand. En av flaskhalsarna är enkelspåret mellan Gävle och Härnösand. Med utökad trafik blir det fler stillastående möten, vilket i sin tur innebär att den norra regionen får sämre tillgänglighet till Stockholm och Mälardalen.

För att bättre knyta ihop arbetsmarknadsregionen Gävle–Härnösand bör infrastrukturen och spårkapaciteten övervägas att utökas och utvecklas, framförallt med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

Eva Lohman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare