Utförsel av stöldgods

Motion 1997/98:Ju707 av Marie Granlund (s)

av Marie Granlund (s)

Idag finns ingen tillfredsställande lagstiftning för att hindra utförsel av stöldgods.

Huvudregeln är att tullen ansvarar för varukontrollen och polisen för person­kontrollen (och naturligtvis viss varukontroll, t ex vad beträffar narko­tika). Tullen ingriper främst med stöd av tullagen och varusmugglingslagen. Uppgiften är att tillse att tullklarering sker och att det inte förekommer varusmuggling.

Utförsel av stöldgods är emellertid inget varusmugglingsbrott, utan är närmast att bedöma som häleri. Tullens enda stöd för att ingripa vid misstanke om detta brott är den allmänna regeln i RB 24:7 om envars rätt att på ”bar gärning eller flyende fot” gripa en misstänkt brottsling. Från tullens sida anser man sig emellertid inte kunna basera sin verksamhet på denna bestämmelse. Den ger för övrigt heller inte tullen möjlighet att genomföra visitation, förordna om beslag o s v. Bestämmelser om sådana befogenheter för tullen finns i tullagen och varusmugglingslagen.

I dag går det i praktiken till så att tullen vid misstanke om utförsel av stöldgods, t ex en bil, kontaktar polisen och i avvaktan på dess ankomst ”konstruerar” ett skäl för att kvarhålla godset. Detta sker dock bara i begränsad omfattning och vid mycket stark misstanke. Det finns inga ordnade former för detta samarbete mellan tull och polis. Organiserat samarbete förekommer däremot beträffande narkotika genom ett avtal som benämns ”trekanten”.

En möjlighet för att komma åt detta problem vore att införa ett generellt exportförbud för stulen egendom. Genom ett sådan förbud skulle tullen få stöd för att göra ingripanden och möjlighet att gå in i polisens register.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bristande regelverk för utförsel av stöldgods.

Stockholm den 29 september 1997

Marie Granlund (s)

Gotab, Stockholm 1997

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)