Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2007/08:K382 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Sammanfattning

Miljöpartiet de Gröna vill:

 • Ge länsstyrelserna ansvar för samordning avseende arbetet med frågor om mäns våld mot kvinnor.

 • Satsa på en förbättrad miljötillsyn.

 • Inrätta regionala omställningsprogram i syfte att avskaffa oljeberoendet.

 • Avslå förslaget om att den obligatoriska förprövningen av djurstallar skall var avgiftsfri.

 • Avslå förslaget om att överföra djurskyddskontrollen samt kontrollen av foder och livsmedel i primärproduktionen till statlig regi.

 • Ge JK större möjligheter att bekämpa hatbrott och att i arbetslivet värna meddelar- och yttrandefrihet.

 • Vidta åtgärder för att förbättra skyddet för Sveriges nationella minoriteter.

 • Halvera ökningen av kostnaden för Sveriges förberedelser för ordförandeskapet i EU.

 • Ge JO ökade möjligheter att klara av den allt större ärendemängden.

 • Avslå förslaget om att inrätta ett socialt råd.

 • Avskaffa Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning:

Anslag

Anslagsförändring
(miljoner kronor)

2008

2009

2010

Summa för utgiftsområdet

–33

–418

–176

32:1

Länsstyrelser m.m.

20

20

–98

46:2

Justitiekanslern

1

1

1

47:1

Åtgärder för nationella minoriteter

5

5

5

90:4

Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

2

2

2

90:5

Regeringskansliet m.m.

–48

–433

–73

90:7

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

–13

–13

–13

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge länsstyrelserna ansvar för samordning avseende arbetet med frågor om mäns våld mot kvinnor.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningen på förbättrad miljötillsyn.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regionala program för att avveckla oljeberoendet.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avslå förslaget om att den obligatoriska förprövningen av djurstallar ska vara avgiftsfri.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avslå förslaget om att överföra djurskyddskontrollen samt kontrollen av foder och livsmedel i primärproduktionen till statlig regi.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge JK större möjligheter att bekämpa hatbrott och att i arbetslivet värna meddelar- och yttrandefrihet.

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att vidta åtgärder för att förbättra skyddet för Sveriges nationella minoriteter.

 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge JO ökade möjligheter att klara av den allt större ärendemängden.

 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en halvering av ökningen av kostnaden för Sveriges förberedelser för ordförandeskapet i EU.

 10. Riksdagen avslår förslaget om att inrätta ett socialt råd.

 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Länsstyrelserna m.m.

Ett regionalt ansvar för tillsyn och kunskapsbildning rörande mäns våld mot kvinnor

Miljöpartiet anser att länsstyrelserna bör få ett ökat uppdrag, däribland en samordnad roll bland annat vad gäller kartläggningar och ökad tillsyn på området mäns våld mot kvinnor samt att arbeta med bland annat fortbildningar och kunskaps­utveckling inom socialtjänsten angående våldsutsatta kvinnor gentemot kommunerna. Detta är i enlighet med förslag som framförts i rapporten Mäns våldsutövande – barns upplevelser, från Näringsdepartementet och betänkandet Socialstyrelsens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65). Satsningen kan beräknas motsvara 10 miljoner kronor.

Satsning för förbättrad miljötillsyn

Länsstyrelserna utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och har som ett led i detta getts i uppdrag att se över befintliga tillstånd, för att om möjligt skärpa kraven i tillstånden. Detta arbete kräver resurser som inte finns. De bör därför tillföras resurser motsvarande minst 10 miljoner kronor.

Regionala omställningsprogram i syfte att avskaffa oljeberoendet

Länsstyrelserna får 2007 ett samordningsansvar att samla företag, universitet, landsting och kommuner för att ta fram regionala omställningsprogram i syfte att avskaffa olje­beroendet med en arbetsmodell liknande de regionala tillväxtprogrammen. Kostnaden för detta beräknas till en halv tjänst per länsstyrelse à 500 000 kronor. Totalt kostar detta 10 miljoner kronor.

Avgifter för den obligatoriska förprövningen av djurstallar

Miljöpartiet anser att det saknas skäl till att den obligatoriska förprövningen av djurstallar skall var avgiftsfri. Detta är en normal del av näringens verksamhet och kan jämföras med avgift för bygglov i andra sammanhang. Det finns ingen anledning varför kostnaden för detta normala inslag i företagens näringsverksamhet skall bekostas av andra. Vi avvisar därför regeringens anslagsökning på 10 miljoner kronor i denna del.

Avgifter för djurskyddskontroller

Miljöpartiet anser vidare att det finns starka skäl att behålla den nuvarande ordningen avseende djurskyddskontroller med mera Kommunerna ansvarar för miljötillsynen och det finns både samordningsfördelar för myndigheterna och fördelar för företagen med att ansvaret för djurskyddskontroller finns på samma ställe som ansvaret för miljötillsynen. När det finns problem med djurskydd finns ofta också sociala problem, vilket också talar för att ansvaret för djurskyddskontroller bör ligga på kommunal nivå. Vi avvisar därför regeringens avviserade ökning av anslaget på 118 miljoner kronor gällande 2009.

Justitiekanslern

Justitiekanslern utövar tillsyn över bland annat hur yttrandefriheten hanteras vid användandet av grundlagsskyddade medier. Uppgifter har framkommit om att brott begås via exempelvis Internet som till sin art är att anse som så kallade hatbrott. Det är viktigt att med kraft kunna bekämpa dessa. En anslagsförstärkning föreslås därför. JK har även en viktig funktion som värnare för meddelarfrihet och yttrandefrihet i arbets­livet. För att kunna stärka skyddet för dessa rättigheter föreslås också en anslags­stärkning. Miljöpartiet föreslår att 1 miljon kronor anslås utöver vad regeringen föreslår.

Åtgärder för nationella minoriteter

Sverige har av Europarådet fått kraftig kritik för att inte ha fullgjort sina åtaganden rörande skyddet och stärkandet av våra nationella minoriteter. Kritiken har bland annat handlat om att skyddet av de samiska språken, romani och sverigefinska, försämrats samt att skyddet av de nationella minoriteternas kulturarv brister. Kritik har dessutom riktats mot att för få aktiva åtgärder vidtagits för att värna de nationella minoriteterna.

I utredningen Att återta mitt språk – åtgärder för att stärka det samiska språket (SOU 2006:19) har ett flertal konkreta förslag för att fylla Sveriges internationella åtaganden lämnats. Detsamma har skett i betänkandet Rätten till mitt språk – förstärkt minoritets­skydd (SOU 2005:40). Ett genomförande av aktuella förslag som nämns i SOU 2005:40 har kostnadsberäknats till 74 miljoner kronor och inom ramen för SOU 2006:19 till över 70 miljoner kronor, men kostnaderna är till största delen hänförliga till andra utgifts­områden än utgiftsområde 1. För att genomföra de delar som berörs av utgiftsområde 1 beräknas 5 miljoner kronor behöva tas i anspråk. Det handlar bland annat om att utöka förvaltningsområdena för sverigefinska, att införa en nationell minoritetslagstiftning, att stärka rätten till modersmålsundersvisning och att ge ett omedelbart stöd för under­visning i sydsamiska.

Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

JO-ämbetet tyngs av en ständigt ökande ärendemängd, bestående av alltfler remisser, enskilda anmälningar och inspektioner. Mot den bakgrunden föreslås en utökning av anslaget med 2 miljoner kronor, motsvarande åtminstone tre heltidstjänster som föredragande.

Regeringskansliet m.m.

Förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU

Den stora ökningen av utgifterna avseende Sveriges ordförandeskap kan inte motivera att hela den summan skall leda till anslagsökning. Det borde leda till omprioriteringar och vissa neddragningar inom andra verksamheter inom förvaltningen. En halvering av ökningen är rimlig.

Socialt råd är överflödigt

Regeringen vill inrätta ett socialt råd. Det är tänkt att agera rådgivare till regeringen i sociala frågor och sprida kunskap om forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformning av välfärdspolitiken. För detta vill man minska anslaget till Försäkringskassan med 2 miljoner kronor per år. Vi menar att detta är helt överflödigt. Regeringen förbiser helt folkhälsoforskningens roll och den roll som Folkhälsoinstitutet redan har. Tar man bättre till vara på denna har man en klar kompass för välfärdspolitiken.

Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) initierar och bedriver forskning, utvärdering och analys av EU-politik inom områdena ekonomi, handel, statsvetenskap och juridik. Det fungerar i huvudsak som en debattklubb som producerar skrifter, håller symposier med mera. Detta kan inte anses prioriterat eller ens behövligt. Sieps föreslås därför helt avskaffas.

Stockholm den 4 oktober 2007

Mikael Johansson (mp)

Max Andersson (mp)

Peter Eriksson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (12)