Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2012/13:K331 av Jonas Åkerlund m.fl. (SD)

av Jonas Åkerlund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

124 103

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

821 897

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

684 519

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

70 000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

82 145

3:1

Sametinget

39 617

+5 000

4:1

Regeringskansliet m.m.

6 648 181

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 467 895

+45 000

6:1

Allmänna val och demokrati

44 000

6:2

Justitiekanslern

36 617

6:3

Datainspektionen

42 583

6:4

Svensk författningssamling

1 300

6:5

Valmyndigheten

18 504

6:6

Stöd till politiska partier

171 200

-17 000

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

96 917

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

11 500

-11 500

8:1

Presstödsnämnden

6 580

8:2

Presstöd

567 119

8:3

Myndigheten för radio och tv

25 061

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

19 104

Summa

11 978 842

+21 500

Rikets styrelse

Vi ökar stödet till länsstyrelserna med det tillhörande uppdraget att intensifiera djurskyddskontrollerna.

Vi minskar även anslaget Stöd till politiska partier samt slopar helt anslaget Åtgärder för den nationella minoriteten romer med motiveringen att det är olyckligt att ett budgetanslag har en sådan flagrant etnisk karaktär.

Stockholm den 2 oktober 2012

Jonas Åkerlund (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)