Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M)

av Marta Obminska m.fl. (M)

Sammanfattning

Under utgiftsområde 1 Rikets styrelse finansieras den centrala statsledningen samt flera viktiga myndigheter, statsbidrag och uppdrag. För Moderaterna är ett effektivt användande av skattemedel ett kärnvärde. Alla politiskt motiverade utgiftsökningar bör därför granskas för att säkerställa att de offentliga resurserna används så effektivt som möjligt. Därför föreslås att anslaget 5:1 för Länsstyrelsernas miljötillsyn minskas med 65 miljoner kronor för att finansiera utgifter inom andra utgiftsområden.

Anslag 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 102 miljoner kronor för att justera för de anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

Anslag 6:1 Allmänna val och demokrati höjs med 10 miljoner kronor för att stärka skyddet för trossamfund.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati och tillkännager detta för regeringen.


Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

140 685

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

926 469

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

819 396

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

100 000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

101 516

3:1

Sametinget

54 501

4:1

Regeringskansliet m.m.

7 967 618

102 000

5:1

Länsstyrelserna m.m.

3 081 691

65 000

6:1

Allmänna val och demokrati

554 640

+10 000

6:2

Justitiekanslern

50 027

6:3

Datainspektionen

94 377

6:4

Valmyndigheten

20 093

6:5

Stöd till politiska partier

169 200

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

117 771

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

14 500

8:1

Mediestöd

622 119

8:2

Myndigheten för press, radio och tv

38 514

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

28 528

Summa

14 901 645

157 000

Politikens inriktning

I Sverige räknas antalet våldsbejakande extremister inte längre i hundratal, utan i tusental. Den stora ökningen av antalet extremister måste hanteras. Extremismen utgör ett hot mot demokratin och mot den enskildes rätt att leva ut sina fri- och rättigheter. Inte sällan hotar extremismen den enskildes religionsutövning. Därför ser Moderaterna ett behov av att stärka skyddet för trossamfunden i syfte att säkra rätten till en trygg religionsutövning.

Vi ser även ett behov av att minska kostnaderna för den offentliga förvaltningen. Därför föreslår vi att de anslagsökningar som tidigare tillförts länsstyrelsernas miljö­tillsyn dras tillbaka.

4:1 Regeringskansliet m.m.

Anslag 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 102 miljoner kronor för lokalreno­veringar för år 2019. Detta för att justera för de anslagsförändringar som uppstått till följd av de särskilda budgetprinciperna som gällt för utformningen av BP19.

5:1 Länsstyrelserna m.m.

I budgetpropositionen för år 2016 utökades anlaget 5:1 med 25 miljoner kronor årligen för att bland annat stärka Länsstyrelsernas miljötillsyn. I budgetpropositionen för år 2018 utökades samma anslag med ytterligare 40 miljoner. Moderaterna föreslår att dessa två utgiftsökningar utgår, vilket genererar en utgiftsminskning om sammanlagt 65 miljoner kronor för anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. för år 2019, 2020 och 2021.

När Länsstyrelsernas anslag minskas bör tillsyn som görs gentemot näringsidkare undantas från anslagsminskning.

6:1 Allmänna val och demokrati

Flera av de svenska trossamfunden har under de senaste åren upplevt en ökad grad av hot, våld och trakasserier. För att stärka enskilda kyrkor och samfunds säkerhets- och trygghetsarbete tillför Moderaterna 10 miljoner kronor till anslag 6:1 Allmänna val och demokrati för år 2019, 2020 och 2021.

Marta Obminska (M)

Ida Drougge (M)

Erik Ottoson (M)

Louise Meijer (M)

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)