Motion till riksdagen
2018/19:2980
av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Arbetet mot terrorism behöver gå hand i hand med det långsiktiga och förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism, som främst förekommer inom den islamistiska våldsbejakande miljön, den vänsterautonoma miljön samt den högerextrema vitmaktmiljön. Det finns fortfarande mycket kvar att göra innan Sverige har en välfungerande struktur för att förebygga våldsbejakande extremism, och de anslag som föreslås i övergångsregeringens budgetproposition kommer inte att räcka. Liberalerna ökar anslaget för statsbidrag till förebyggande verksamheter i civilsamhällesorganisationer och kommuner mot våldsbejakande extremism under anslag 6:1 med 5miljoner kronor.

Extremismen i sina olika skepnader är ett påtagligt hot mot vissa religiösa minoriteter och deras samfundsverksamheter. Det gäller i synnerhet den judiska minoriteten, men även mot många moskéer finns en hotbild. Säkerhetsarbetet för att skydda de utsatta trossamfunden och säkra rätten till en fri religionsutövning behöver förstärkas. Liberalerna anvisar ytterligare 3miljoner kronor under anslag 6:1 för att bygga ut arbetet med säkerhet för trossamfund.

Principerna för en övergångsbudget gör att Valmyndigheten har föreslagits få samma anslag 2019 som 2018, trots att kostnaderna för att genomföra ett val till Europaparlamentet är lägre än de sammantagna kostnaderna för val till kommuner, landsting och riksdag. Anslaget till Valmyndigheten bör anpassas bättre till den faktiska beräknade utgiftsnivån. Detta innebär en budgetförstärkning under anslag 6:1 på 92miljoner kronor.

Liberalernas minoritetspolitik handlar om att stärka individens rätt att använda sitt språk och vara delaktig i sin kultur och om att förbättra individens tillgång till undervisning, kultur och välfärdstjänster på sitt minoritetsspråk. Sametingets roll som förvaltningsmyndighet ska vara tydligt skild från rollen som folkvalt organ för samer. Samernas rätt att utöva renskötsel och utnyttja marker i enlighet med urminnes hävd ska värnas och samernas ställning som urfolk ska upprätthållas.

När Liberalerna i regeringsställning ansvarade för minoritetspolitiken ökade antalet kommuner som ingick i förvaltningsområdena kraftigt, och rätten till undervisning i minoritetsspråk förbättrades. Under föregående mandatperiod var anslagen för åtgärder för nationella minoriteter i princip frysta under flera år, vilket hindrade en fortsatt utökning av förvaltningsområdena. Även om anslagen därefter har höjts är det nödvändigt med en ytterligare höjning för att anslutningen av nya kommuner inte ska ske på bekostnad av sänkta ambitioner och försämrade förutsättningar för de kommuner som tidigare ingått. Liberalerna anvisar därför ytterligare 5miljoner kronor under anslag 7:1.

Den romska minoriteten har under historiens gång utsatts för omfattande övergrepp och kränkningar, och många romer befinner sig fortfarande i utanförskap. Ett genomförande av den nationella strategin för romsk inkludering kräver långsiktiga och uthålliga åtaganden, vilket Liberalerna prioriterar. Liberalerna tillför därför ytterligare 5miljoner kronor under anslag 7:2.

Liberalerna föreslår slutligen att pris- och löneuppräkningen justeras ned med 20procent årligen. På detta utgiftsområde påverkas anslagen 2:1, 2:2, 2:4, 4:1, 5:1 och 6:3.

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (L)

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

140685

0

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

926469

1000

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

819396

2000

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

100000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

101516

1000

3:1

Sametinget

54501

4:1

Regeringskansliet m.m.

7967618

36000

5:1

Länsstyrelserna m.m.

3081691

7000

6:1

Allmänna val och demokrati

554640

84000

6:2

Justitiekanslern

50027

6:3

Datainspektionen

94377

1000

6:4

Valmyndigheten

20093

6:5

Stöd till politiska partier

169200

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

117771

5000

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

14500

5000

8:1

Mediestöd

622119

8:2

Myndigheten för press, radio och tv

38514

0

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

28528

Summa

14901645

122000

Specificering av anslagsförändringar

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

0

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

1000

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

2000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

1000

4:1

Regeringskansliet m.m.

36000

5:1

Länsstyrelserna m.m.

7000

6:1

Allmänna val och demokrati

5000

6:1

Allmänna val och demokrati

3000

6:1

Allmänna val och demokrati

92000

6:3

Datainspektionen

1000

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

5000

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

5000

Bengt Eliasson (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)