Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:3939 av Tina Acketoft m.fl. (L)

av Tina Acketoft m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram ett antal förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 1. Dessa förtecknas här nedan.

Granskningen av den offentliga makten är en av grundbultarna i demokratin och behöver stärkas. Liberalerna föreslår därför en förstärkning av anslag 2:4 till Riksdagens ombudsmän. Länsstyrelserna, anslag 5:1, tillförs 30 miljoner kronor per år för att samordna prognoser för det framtida elbehovet. Länsstyrelserna får också 5 miljoner kronor per år för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Liberalerna anser vidare att anslagen till Institutet för mänskliga rättigheter bör ha en dimensionering som står i bättre proportion till andra organ. Regeringens förslag innebär att institutet får ett anslag som är nästan lika stort som det till Justitiekanslern. Därför föreslår Liberalerna en minskning av anslag 6:6 med 15 miljoner kronor per år 2022–2024.

Liberalerna vill se höjda ambitionerna i genomförandet av strategin för romsk inkludering. Därför ökar Liberalerna anslaget 7:2 med 10 miljoner kronor per år 2022–2024.

I syfte att öka effektiviseringen av den statliga förvaltningen föreslår Liberalerna slutligen att den årliga schablonmässiga pris- och löneomräkningen reduceras med 20 procent på vissa myndigheter. På detta område påverkas anslagsposterna 2:1, 2:2, 2:4, 2:5, 3:1, 4:1, 5:1, 6:2, 6:3, 6:4 och 8:2.

Tabell 1 Anslagsförslag2022för utgiftsområde1Rikets styrelse

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

149157

±0

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

981205

−1100

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

984675

−1600

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

120000

±0

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

123577

4600

2:5

Riksrevisionen

355822

−700

3:1

Sametinget

61800

−100

4:1

Regeringskansliet m.m.

8441101

−15900

5:1

Länsstyrelserna m.m.

3573121

27600

6:1

Allmänna val och demokrati

695140

±0

6:2

Justitiekanslern

55726

−100

6:3

Integritetsskyddsmyndigheten

124792

−300

6:4

Valmyndigheten

27000

−100

6:5

Stöd till politiska partier

169200

±0

6:6

Institutet för mänskliga rättigheter

50000

−15000

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

207771

±0

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

15500

10000

8:1

Mediestöd

1055519

±0

8:2

Myndigheten för press, radio och tv

45682

−100

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

31550

±0

Summa

17268338

7200Tina Acketoft (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)