Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2021för utgiftsområde10Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

37798912

−100000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

40472849

2300000

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

1355000

±0

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2421000

±0

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

36868

±0

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2441700

±0

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

4600000

−600000

2:1

Försäkringskassan

9212424

±0

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

71647

±0

99:1

Sjuklön för små företag

±0

2250000

Summa

98410400

3850000

Anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Som konsekvens av att Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år väntas kostnaderna på anslaget minska med 100 miljoner kronor 2021 och 2022. Den föreslagna anslagsändringen bygger på beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (dnr 2020:1319).

Anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

De som lever med sjuk- och aktivitetsersättning har betydligt lägre ekonomisk standard än befolkningen i stort. Många människor tvingas ut i fattigdom och har svårt att klara sin ekonomi, enbart p.g.a. att de blir sjuka. Lägst inkomster har de som får garanti- eller aktivitetsersättning då deras ersättningsnivåer inte baseras på tidigare inkomst. Detta vill Vänsterpartiet ändra på genom att höja garantinivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen med 0,3 prisbasbelopp. Förslaget innebär en höjning från 9972 kronor per månad till 11162 kronor per månad för den som har maximal garantiersättning.

Vänsterpartiet föreslår också att bostadstillägget för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning justeras enligt de ändringar som infördes i bostadstillägget för ålderspensionärer den 1 januari 2020 (prop. 2019/20:134). Vi menar att den nuvarande ordningen innebär ett orimligt missgynnande av personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

För att finansiera dessa förändringar föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 2,3 miljarder kronor för 2021, 2,2 miljarder kronor för 2022 och 2,1 miljarder kronor för 2023. De föreslagna anslagsändringarna bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2020:333). Bakgrunden till förslagen utvecklas i motionen En ny sjukförsäkring (2020/21:V250).

Anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader

Vänsterpartiet vill slopa karensavdrag och samtidigt minska sjuklöneansvaret för mindre företag. Dessa förändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och beskrivs närmare i motion En ny sjukförsäkring (2020/21:V250) och motion Social trygghet för småföretagare (2020/21:V321). Till följd av förslagen minskas utgifterna på anslaget med 600 miljoner kronor 2021, och 1,2 miljarder kronor 2022 respektive 2023.

Nytt anslag: Sjuklön för små företag

För att finansiera förslagen om slopat karensavdrag och minskat sjuklöneansvar för mindre företag föreslår Vänsterpartiet ett nytt anslag med namnet Sjuklön för små företag. Anslaget tillförs 2,25 miljarder kronor 2021, 4,6 miljarder kronor 2022 och 4,8 miljarder kronor 2023.

Sammantaget väntas förslagen om slopat karensavdrag och minskat sjuklöneansvar för mindre företag kosta 1,65 miljarder kronor 2021, 3,4 miljarder kronor 2022 och 3,6 miljarder kronor 2023. Dessa kostnader vägs upp av ökade skatteintäkter. De föreslagna anslagsändringarna bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2020:710).

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)