Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2021för utgiftsområde11Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Garantipension till ålderspension

14141100

6000000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

9343300

±0

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

10273800

−2200000

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1190100

−100000

1:5

Inkomstpensionstillägg

1990000

±0

2:1

Pensionsmyndigheten

777588

±0

Summa

37715888

3700000

Anslag 1:1 Garantipension till ålderspension

De ekonomiska klyftorna i Sverige växer till följd av en ekonomisk politik som gynnar vissa mer än andra. Pensionssystemet är en del av den politiken. Garantipensionen är i dag konstruerad på så sätt att de som lever på garantipension halkat efter den övriga befolkningen, eftersom garantipensionen är prisindexerad istället för inkomstindexerad. Sedan garantipensionen infördes 2003 har pensionärer med garantipension i genomsnitt haft en real inkomstökning på 15,7 procent i jämförelse med 44,6 procent för förvärvsarbetare.

För att åtgärda den stora klyftan som växt fram sedan 2003, mellan de som lever på garantipension och den övriga befolkningen, krävs en rejäl höjning av garantipensionerna. Vänsterpartiet menar att garantipensionärer inte ska behöva riskera fattigdom och att inkomstutvecklingen för gruppen på sikt behöver hålla jämna steg med den allmänna löneutvecklingen. Vi föreslår en höjning av garantipensionen med drygt 800 kronor per månad (0,207 prisbasbelopp) som ett första steg. För att finansiera vår föreslagna höjning av garantipensionen vill vi anslå ytterligare 6 miljarder kronor till anslaget för 2021.

Vänsterpartiets föreslagna höjning av garantipensionen har också effekter på andra anslag, vilket redovisas nedan. Sammantaget väntas reformerna kosta 3,7 miljarder kronor 2021.

Anslag 1:3 Bostadstillägg till pensionärer

Till följd av förslaget om höjd garantipension minskar statens kostnader under anslaget. Bostadstillägget till pensionärer minskar med 2,1 miljarder kronor och det särskilda bostadstillägget med 100 miljoner kronor för 2021.

Anslag 1:4 Äldreförsörjningsstöd

Till följd av förslaget om höjd garantipension minskar statens kostnader för äldreförsörjningsstöd. Anslaget minskar med 100 miljoner kronor för 2021. Förslagen om höjd garantipension och Vänsterpartiets politik för ett bättre pensionssystem redovisas i motionen Förbättringar i pensionssystemet (2020/21:V251). De föreslagna kostnadsändringarna under utgiftsområdet bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2019:1019).

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)