Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2022/23:2103 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell A i motionen.

Motivering

Tabell A. Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Garantipension till ålderspension

25 629 100

1 050 000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

8 580 400

±0

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

13 448 100

690 000

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 105 400

±0

1:5

Inkomstpensionstillägg

5 926 000

±0

2:1

Pensionsmyndigheten

705 136

±0

Summa

55 394 136

1 740 000

En tryggare tillvaro för landets pensionärer

Befolkningen i Sverige blir allt äldre, vilket ställer högre krav på pensionssystemet. Samtidigt är det tydligt att man inom vissa yrken orkar jobba längre upp i åldrarna, medan man inom andra yrken behöver gå i pension tidigare. Oavsett ska man kunna leva på sin inkomst när man går i pension. Den allmänna pensionen behöver höjas, med fokus på de lägsta pensionerna. 

Att alla ska få en trygg ålderdom är en grundpelare i den svenska välfärden. Många pensionärer har under de senaste åren sett väsentliga förbättringar av sin levnadsstandard. Trots detta återfinns en stor del av Sveriges fattiga i gruppen pensionärer. Miljöpartiet genomför därför ett antal viktiga förändringar på pensionsområdet, så att pensionerna ska gå att lita på. För alla. 

Miljöpartiet föreslår en höjning av den allmänna pensionen genom att pensionsavgiften höjs från 17,21 till 18,5 % i två steg så att den permanenta nivån uppnås 2024. Som en del av den reformen höjs garantipensionen. Äldre i Sverige ska kunna lita på att ha en försörjning det går att leva på. Även bostadstillägget för pensionärer höjs, men fristående av höjningen av den allmänna pensionen.

 

 

 

Annika Hirvonen (MP)

Nicklas Attefjord (MP)

Marielle Lahti (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)