Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2021för utgiftsområde12Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Barnbidrag

33680849

±0

1:2

Föräldraförsäkring

47651790

−100000

1:3

Underhållsstöd

2593662

±0

1:4

Adoptionsbidrag

14784

±0

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

1018600

±0

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

5366856

±0

1:7

Pensionsrätt för barnår

8070800

±0

1:8

Bostadsbidrag

5180666

500000

Summa

103578007

400000

Anslag 1:2 Föräldraförsäkring

Som konsekvens av att Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år väntas kostnaderna på anslaget minska med 100 miljoner kronor 2021 och 2022. Den föreslagna anslagsändringen bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2020:1319).

Anslag 1:8 Bostadsbidrag

Bostadsbidrag uppbärs av en grupp med begränsade resurser. Det är därför ett mycket träffsäkert instrument för att höja inkomsterna för de som har det sämst ställt. Vänsterpartiet beslutade tillsammans med regeringen 2017 om en succesiv höjning av den bidragsgrundande inkomstgränsen i bostadsbidraget. I betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) föreslogs en höjning av gränsen till 170000 kronor. Regeringen ville inte gå så långt. Vi föreslår nu en höjning utifrån den nivån, uppräknad med inkomstindex och inkomstindexerad. Det innebär att den bidragsgrundande inkomstgränsen höjs till 180000 kronor 2021, 184611 kronor 2022 och 191222 kronor 2023.

Genom vår föreslagna höjning av bostadsbidraget får ca 9 procent fler hushåll bostadsbidrag. Det är en ökning med ca 20000 hushåll till 210000 hushåll jämfört med befintliga regler. Fler kommer att få en högre ersättning och färre kommer att bli av med sitt bostadsbidrag till följd av normal inkomstökning. Den bidragsgrundande inkomstgränsen i bostadsbidraget bör höjas till 180000 kronor för 2021.

För att finansiera förslaget tillskjuter Västerpartiet 500 miljoner kronor till anslaget för 2021, 600 miljoner kronor 2022 och 700 miljoner kronor 2023. Den föreslagna anslagsändringen bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2020:742).

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)