Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2009/10:A301 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Förändring
(tkr)

1:1

Integrationsåtgärder

48 905

– 9 000

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 284 328

1 026 000

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

10 000

– 10 000

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

400 094

– 220 000

Summa:

787 000

Motivering

Vänsterpartiet föreslår också att en amnesti ska genomföras i asylprocessen den 1 juli 2010 och omfatta alla som fått avslag enligt den tillfälliga asyllag som gällde mellan den 15 november 2005 och den 31 mars 2006 och till de papperslösa som i dag lever varaktigt i Sverige. Detta är nödvändigt för att ge upprättelse och uppehållstillstånd för dem som felbehandlats i den tidigare processen. Förslaget innebär en tvåårig kostnad på anslaget för kommunersättningar vid flyktingmottagande. Samtidigt sker en besparing inom utgiftsområde 8. Vi föreslår dessutom en ökning av medlen till invandrades riksförbund.

Vänsterpartiet avvisar större delen av regeringens anslag till särskilda jämställdhetsåtgärder för 2010. Regeringens sätt att budgetera jämställdhetspolitiken i en pott under anslaget 3:1 gör det omöjligt att överblicka hur pengarna är avsedda att användas, vad som redan är genomfört och vad som är tidsbegränsade projekt respektive permanenta satsningar. Vi noterar särskilt att anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder minskar från 400 miljoner kronor år 2010 till 35 miljoner kronor år 2011 och 2012. Om detta innebär att regeringen anser sig ha uppfyllt sina jämställdhetspolitiska mål eller om satsningar av mer permanent slag från och med 2011 ska budgeteras på respektive utgiftsområde går inte att utläsa. Vänsterpartiet har flera gånger påpekat det oseriösa i detta sätt att hantera jämställdhetspolitiken och efterlyser en revision på området. Att ingen sådan skett under mandatperioden är anmärkningsvärt. För anslaget 3:1 avsätter Vänsterpartiet medel till tidsbegränsade jämställdhetsprojekt på sammanlagt 180 miljoner kronor. Våra övriga jämställdhetssatsningar budgeterar vi för på respektive utgiftsområde.

1:1 Integrationsåtgärder

Inom detta anslag föreslår Vänsterpartiet att medlen för riksorganisationer bildade på etnisk grund, det vill säga invandrades egna riksförbund, får en permanent förstärkning med 15 miljoner kronor. Det statsbidrag som går till dessa organisationer är inte anpassat till det faktum att de ökat stort både i antal organisationer och i antal medlemmar. För att garantera riksförbundens fortlevnad och verksamhet och för att dessa ska fortsätta att utgöra en nödvändig part i ett ömsesidigt utformande av integrationspolitiken behöver riksförbunden ges ökade resurser.

Vidare vill vi slopa den försöksverksamhet med sfi-bonus som regeringen påbörjat, och vi avvisar också den nationella satsning som föreslås från och med 2011. Vi minskar därmed anslaget med 19 miljoner kronor och återför motsvarande på anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Vi avvisar också regeringens inriktning av detta politikområde mot att den ideella sektorn ska ta över allt större del av samhällets ansvar när det gäller nyanländas etablering. Mot denna bakgrund avvisar vi regeringens föreslagna finansiering av forskningsprogram om den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 (anslag 13:6). Vi avvisar också satsningen på mentorer och minskar därmed anslaget med 5 miljoner kronor som vi återför på anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:1 Integrationsåtgärder med 9 miljoner kronor 2010 jämfört med regeringens förslag.

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens inriktning på integrationspolitiken eftersom den fokuserar på tvångsåtgärder riktade mot personer med utländsk bakgrund snarare än på att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för lika rättigheter på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden osv. Vänsterpartiet står för ett i grunden annat alternativ. Vi vet att det som krävs är en kraftfull generell politik för ökad välfärd och minskade klyftor och kraftfulla åtgärder för att bekämpa diskriminering. Vi lämnar i vår särskilda motion Ett reformerat system för flyktingmottagande (2009/10:Sf320) också förslag om hur ansvarsfördelningen och tydligheten när det gäller det flyktingmottagandet bör förändras.

Vi föreslår att en lagstiftning ska införas som gör samtliga kommuner skyldiga att ta emot flyktingar. Vidare föreslår vi en förstärkning av anslaget för en höjning av schablonersättningen i syfte att höja kvaliteten och ambitionsnivån på flyktingmottagandet. Vi vill att kommunernas skyldigheter i flyktingmottagandet ska fastställas i särskild lagstiftning och att innebörden av detta ansvar ska preciseras i en särskild förordning. För att höja kvaliteten på kommunernas introduktionsverksamheter avseende sfi, praktik, validering, rehabilitering och så vidare föreslår vi en ökning av anslaget. Vi avvisar den finansiering som tas från detta anslag för att finansiera genomförandet av ett förstatligande av ansvaret för nyanlända hos berörda myndigheter. Vi föreslår därmed en ökning av anslaget med 500 miljoner kronor för 2010.

Vänsterpartiet vill också förlänga ansökningstiden för anhöriginvandrade att få rätt till introduktion och att de därmed omfattas av den statliga ersättningen till kommunerna för flyktingmottagandet. Vi föreslår en ändring från två till sex år efter det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd. Vi föreslår därmed en ökning av anslaget med 26 miljoner kronor.

Vänsterpartiet föreslår också att en amnesti ska genomföras i asylprocessen den 1 juli 2010 och omfatta alla som fått avslag på den tillfälliga asyllag som gällde mellan den 15 november 2005 och den 31 mars 2006 samt de papperslösa som i dag lever i Sverige. Den tillfälliga lagen var ett viktigt erkännande av bristerna i den rättsosäkra och inhumana asylprocessen. Vänsterpartiet välkomnar var och en av de drygt 17 000 personer som härigenom fått stanna. Men grundkravet om generell amnesti handlade om att ge upprättelse åt dem som felbehandlats i den tidigare processen. Detta har därmed fortsatt giltighet. Förslaget innebär en tvåårig kostnad på anslaget och vi föreslår en ökning av anslaget på 500 miljoner kronor 2010 samt 1 000 miljoner 2011 och 500 miljoner 2012. Samtidigt sker en besparing inom utgiftsområde 8.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 1:2 Kommunersättningar för flyktingmottagande med 1 026 miljoner kronor 2010 jämfört med regeringens förslag.

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

Regeringen föreslår att ett nytt anslag ska införas inom utgiftsområdet för en etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och avser att återkomma med en särskild proposition. Vänsterpartiet vill använda dessa medel till att införa en nationellt fastställd introduktionsersättning som liknar lön. Vi föreslår i vår motion om Ett reformerat system för flyktingmottagande (2009/10:Sf320) en särskild introduktionslag som ska fastställa detta. En introduktionsersättning enligt Vänsterpartiets förslag ersätter dagens modell där kommunerna själva bestämmer över i vilken form och till vilken nivå nyanländas försörjning ska ordnas under introduktionstiden. Möjligheten att undanta viss inkomst för lön ska ingå.

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Regeringen föreslår att ett nytt anslag införs för s.k. etableringslotsar. Vänsterpartiet är skarpt kritisk till att privatisera delar av introduktionen av nyanlända till sådana lotsar som ska skaffa fram jobb mot en prestationsbaserad ersättning. Människors möjligheter att få en bra start och kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort ska inte vara beroende av privata vinstintressen. Mot denna bakgrund avvisar vi de 10 miljoner som regeringen anvisar på anslaget 2010 liksom de 320 miljoner kronor som anvisas 2011 och 2012. Vi återför istället dessa medel på anslaget 1:2 Kommunersättningar för flyktingmottagande.

Sammantaget minskar Vänsterpartiet anslaget 1:4 Ersättning till etablringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare med 10 miljoner kronor 2010 jämfört med regeringens förslag.

2:2 Åtgärder mot rasism och diskriminering

Vänsterpartiet vänder sig mot att den ideella sektorn ska ta över delar ansvaret för nyanländas etablering och flyktingmottagande. Vi avvisar därmed den föreslagna användningen av medel inom detta anslag för insatser för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17.

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Regeringen skriver i sin budgetproposition för år 2010 om den bristande jämställdheten som tar sig uttryck i löneskillnader mellan kvinnor och män, ojämlika karriärmöjligheter, könsskillnader i sjukskrivningar, ojämn fördelning i utnyttjandet av föräldraförsäkringen osv. I jämställdhetsbilagan till budgetpropositionen 2010 konstaterar regeringen att den ojämlika fördelningen av resurser mellan kvinnor och män har sin grund i arbetsmarknaden, att kvinnor tar ansvar för den största delen obetalt hemarbete och att fler kvinnor än män är deltidsarbetslösa. Vidare redogör regeringen för att transfereringarna i socialförsäkringssystemet utjämnar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män samt att män har högre förvärvsinkomst och större överskott av kapital än kvinnor.

Trots en verklighetsbeskrivning som vi i stort delar gör regeringen inget för att angripa orsakerna till denna ojämlikhet. Tvärtom har regeringen hittills under mandatperioden genom sin politik ökat inkomstklyftorna mellan kvinnor och män med över 1 000 kronor i månaden.

Vänsterpartiet tar utmaningen att omfördela tid, makt och pengar mellan gruppen kvinnor och gruppen män på allvar. Vi har tagit fram en strategi för en jämställd ekonomi där huvudpunkterna är rätt till fasta jobb på heltid, rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, individualiserad föräldraförsäkring, ett kompetenslyft inom vård och omsorg, en jämställdhetsminister med eget departement och ett jämställdhetspolitiskt råd som ska granska politiska reformer utifrån ett genusperspektiv. Dessa jämställdhetssatsningar har vi budgeterat för på respektive utgiftsområde.

Utöver det gör vi omfattande satsningar mot våld och sexuell exploatering. Exempelvis vill vi inrätta av en haverikommission som ska utreda mord på kvinnor, satsa på fortbildning om sexualiserat våld inom socialtjänsten och rättsväsendet, inrätta ett nationellt resurscentrum mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ge stöd till tillgänglighetsanpassning av kvinnojourerna och inrätta resurskvinnojourer för missbrukande och psykiskt sjuka kvinnor.

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar kort sagt hela Vänsterpartiets politik. För anslaget 3:1 avsätter vi medel för Delegationen för jämställdhet i högskolan, Delegationen för jämställdhet i skolan, SCB:s tidsanvändningsstudie samt projektmedel för ideella organisationers jämställdhetsarbete, totalt 180 miljoner för 2010.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder med 220 miljoner kronor 2010 jämfört med regeringens förslag.

Stockholm den 2 oktober 2009

Lars Ohly (v)

Marianne Berg (v)

Jacob Johnson (v)

Hans Linde (v)

Elina Linna (v)

Lena Olsson (v)

Alice Åström (v)

Kalle Larsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)