Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2373 av Magnus Persson m.fl. (SD)

av Magnus Persson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik vilar på en pragmatisk grund och vi låser inte fast oss i traditionella höger–vänster-positioneringar. Dagens arbetsmarknad förändras i snabb takt och från politiskt håll anser vi att man bör lämna tidigare låsningar. Löntagarnas trygghet behöver prioriteras, samtidigt som förutsättningar behövs för ett bra företagsklimat med extra fokus på småföretagarna. Dessa två inriktningar är på intet vis motpoler.

En väl fungerande arbetsmarknadspolitik bör innehålla få men effektiva insatser som syftar till att arbetssökande erhåller reguljära anställningar. Idag ser vi en tudelad arbetsmarknad. Utrikes födda har en alarmerande hög arbetslöshet jämfört med inrikes födda. De kommande åren kommer därav handla om att öka sysselsättningen på ett sätt som präglas av långsiktighet. Det måste bli ett slut med användandet av kortsiktiga lösningar som vare sig gagnar samhälle eller individ.

Samtidigt som man ser en tudelning inom gruppen arbetssökande så ser vi att de svenska företagen står inför en annan allvarlig problematik. Enligt Svenskt Näringsliv har drygt sju av tio företag svårt att hitta rätt medarbetare. Konsekvenserna av detta är allvarliga. Företagen hindras i sin expansion. Från politiskt håll måste vi verka för starka och internationellt konkurrenskraftiga företag.


Anslagsförändringar

1:1 Avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form

Sverigedemokraterna har efterfrågat en ordentlig genomlysning av Arbetsförmedlingen och vi har ställt oss bakom genomförandet av Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) som har i uppdrag att se över hur effektiviteten kan ökas samt se över hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer och hur det statliga åtagandet i övrigt i så fall bör organiseras. Resultatet av denna utredning kommer under 2019. Vi kommer ta resultatet av utredningen i beaktande men utifrån den information vi har tillgång till idag har vi inriktningen att successivt minska förvaltningsanslaget utifrån ambitionen att släppa fram fler aktörer på marknaden inom de delar som inte består av myndighetsutövning. Enligt RUT (Dnr 2018:1267) så härrör ca 65 % av förvaltningskostnaderna från sådant som vi avser avveckla. Vi avser avveckla en tredjedel av dessa 65 % år ett, två tredjedelar år två för att sedan avveckla dessa 65 % i sin helhet år tre.

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Sverigedemokraterna anser att ersättningsnivåerna för de första hundra dagarna i arbetslöshet bör höjas från dagens tak på 910 kronor per dag till 1 200 kronor per dag. Detta skulle leda till ökad ekonomisk trygghet för den arbetssökande under de första månaderna i arbetslöshet samtidigt som reformen skapar tydliga incitament till jobbsökande då taket i ersättningsnivån därefter sänks till dagens 760 kronor per dag.

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Dagens arbetsmarknadspolitiska program och insatser är kostsamma och ger bristfälliga resultat i form av reguljära anställningar. Dessa är således kostsamma för både samhälle och individ. Vi avser därför att avveckla anslaget i sin helhet.

1:4 Lönebidrag och Samhall

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delak­tiga på samhällets alla områden, till exempel arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer. Vi anser att det är viktigt att alla ska kunna delta på arbetsmarknaden utifrån sin funktionsförmåga. Lönebidrag och andra åtgärder, insatser och program som finns att tillgå för att detta ska vara möjligt ska således kvarstå och i vissa delar utökas. Vi ökar därför anslagen inom området.

1:12 Nystartsjobb och stöd till yrkesintroduktionsanställningar

Subventionerade anställningar leder sällan till reguljära arbeten varpå vi avser avveckla nystartsjobb samt stöd till yrkesintroduktionsanställningar. Redan fattade beslut ska kunna fortlöpa under 2019, men möjligheten till nystartsjobb och stöd till yrkesintroduk­tionsanställningar avslutas vid årsskiftet och det ska inte ske någon medelstilldelning från och med 2020.

1:13 Lån till körkort

Det ska finnas möjlighet att låna till körkort men detta lån ska kopplas till en yrkes­utbildning. Sverigedemokraterna vänder sig således inte mot anslaget utan vi vänder oss mot formerna för körkortslån.

2:1 Arbetsmiljöverket

Sverigedemokraterna utökar anslagen till Arbetsmiljöverket. Vi vill ge bland annat ge Arbetsmiljöverket möjlighet att satsa på utökad inspektionsverksamhet.

2.6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Sverigedemokraterna stödjer införandet av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vi vill ge myndigheten förbättrade möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och ökar därför anslagen.

Nya anslag

Kompetensförstärkning/upphandling

De delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte avser myndighetsutövning bör öppnas upp för fler aktörer. Detta anslag avser täcka kostnaden för dessa aktörer.

Lärlingsanställningar

Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten att införa en form av lärlingsanställningar. Internationellt finns flera olika varianter av framgångsrika former för detta. Vi vill se över möjligheten att skapa en svensk modell, efter de förutsättningar som finns på den svenska arbetsmarknaden. Detta arbete bör ske tillsammans med arbetsmarknadens parter. Utgångspunkten för oss är att de som deltar i denna utbildningsinsats ska kunna kombinera gymnasiestudier med möjligheten att lära sig ett yrke hos en arbetsgivare. Insatsen ska kunna erhållas efter behov och inte begränsas till någon specifik kategori av arbetssökande. Vår ståndpunkt är att deltagarnas ersättning under tiden i insatsen ska bestå av en procentsats av den av parterna överenskomna ingångslönen. Arbetsgivarna ska erhålla ett handledarstöd under tiden individen deltar i insatsen och anslaget syftar till att täcka detta handledarstöd. 

 

 


Tabell 1

 

 

 

Magnus Persson (SD)

 

Ebba Hermansson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Henrik Vinge (SD)

Sara Seppälä (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)