Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar om ändring av 3 kap. 11–13 §§ studiestödslagen (1999:1395) i enlighet med vad som anförs i motionen.

  2. Riksdagen beslutar att godkänna att under 2010 tas lån upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp om 165 700 000 kr.

  3. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

1:2

Studiemedel m.m.

13 872 561

2 580 000

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

5 814 992

35 000

Summa

0

Höjda studiemedel

Kunskap är en demokratisk rättighet och högskoleutbildning måste därför vara tillgänglig för alla. För Vänsterpartiet är det en viktig målsättning att bredda rekryteringen till högskolan. En av de viktigaste åtgärderna för att minska den sociala snedrekryteringen är att skapa ett studiestödssystem som ger social och ekonomisk trygghet. Vi vill därför höja studiemedlet med ungefär 1 200 kronor per kalendermånad, och vi presenterar vårt förslag närmare i vår motion. Samtidigt innebär detta att vi avslår regeringens förslag till höjning av studiemedlen eftersom detta förslag innebär att bidragsdelens andel sjunker. Nettoförändringen av anslag 1:2 Studiemedel m.m. till följd av dessa förslag blir 1 763 000 kronor 2010.

För att höja studiemedlet föreslår Vänsterpartiet följande lagändringar i 3 kap. studiestödslagen (1999:1395):

11 §

Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

a) 4,57 procent av prisbasbeloppet

vid studier på heltid,

b) 3,42 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

c) 2,28 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

a) 5,21 procent av prisbasbeloppet

vid studier på heltid,

b) 3,91 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

c) 2,60 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

12 §

Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett belopp som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel utgör

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

a) 1,57 procent av prisbasbeloppet

vid studier på heltid,

b) 1,14 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

c) 0,76 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

a) 1,80 procent av prisbasbeloppet

vid studier på heltid,

b) 1,35 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

c) 0,90 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

13 §

Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

a) 3,66 procent av prisbasbeloppet

vid studier på heltid,

b) 2,74 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

c) 1,83 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

a) 4,17 procent av prisbasbeloppet

vid studier på heltid,

b) 3,13 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

c) 2,08 procent av prisbasbeloppet

vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Nettoförändringen av anslag 1:2 Studiemedel m.m. blir 1 380 000 kronor 2010, som en följd av detta förslag.

Fler utbildningsplatser

I motion Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning lämnar vi förslag till fler utbildningsplatser inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskoleutbildning. Detta kommer att leda till fler studiemedelstagare generellt och även en ökning av studerande med det högre bidraget. Vi ökar därför anslag 1:2 Studiemedel m.m. med 817 000 kronor, inklusive pensionsavgifter, 2010.

Som en följd av våra förslag kommer även utlåningen att öka, vilket innebär att utgifterna för studiemedelsräntor ökar och vi höjer därför anslag 1:3 Studiemedelsräntor m.m. med 35 000 kronor 2010.

Stockholm den 5 oktober 2009

Lars Ohly (v)

Marianne Berg (v)

Jacob Johnson (v)

Hans Linde (v)

Elina Linna (v)

Lena Olsson (v)

Alice Åström (v)

Rossana Dinamarca (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)