Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2009/10:Ub560 av Marie Granlund m.fl. (s)

av Marie Granlund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning:

Anslag (tusental kronor)

Regeringens förslag

Anslagsförändring

1:2 Studiemedel m.m.

13 872 561

+ 1 837 400

1:3 Studiemedelsräntor

5 814 992

+ 12 600

Summa för utgiftsområdet

24 106 052

+ 1 850 000

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt tilläggsbidrag för studenter med barn.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om korttidsstudiestöd.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningsbidrag.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ungdomslyftsersättning för studerande vid Ungdomslyftet.

Vår syn på studiestöd

Socialdemokraterna vill ge fler människor möjlighet till utbildning och möjlighet till ett livslångt lärande. Steget att påbörja en utbildning och ta studielån kan upplevas som olika stort för olika människor. Tyvärr spelar fortfarande samhällsklass och bakgrund stor roll för utbildning. Ett generöst och flexibelt studiestödssystem har en central roll för att bryta dessa mönster. Vår utgångspunkt är att det ska vara möjligt att klara sin försörjning under studietiden utan inkomster från arbete eller ekonomiskt stöd från anhöriga. Vi är positiva till att den som vill och har möjlighet att kombinera sina studier med arbete också gör det. Men för flera grupper av studerande är det inte möjligt att kombinera studier med arbete, eller innebär så stor ansträngning att studier eller familjeliv blir starkt lidande. Det gäller till exempel studerande med barn, studenter med funktionshinder och studenter med stor andel schemalagd tid under sina studier. Att arbete vid sidan om studierna inte ska vara en förutsättning för att klara privatekonomin är närmast avgörande för att högre utbildning ska vara en möjlighet för alla, oavsett bakgrund och familjesituation, och för att tillförsäkra om det är relevanta faktorer som individens kunskaper, analysförmåga och lämplighet som avgör ens studieframgångar. Vi socialdemokrater menar att antalet platser inom vuxenutbildningen på grundskolenivå, gymnasienivå och eftergymnasial nivå behöver öka mer än vad regeringen föreslår. Såväl den kvalificerade yrkesutbildningen inom Yrkeshögskolan som högskolan behöver byggas ut. Detta ger konsekvenser för vårt förslag till utökade anslag jämfört med regeringens proposition under utgiftsområde 15.

Stöd till studenter med barn

Vi menar att mer behöver göras för grupper av studenter som har en särskilt utsatt ekonomisk situation. Allt fler studenter har barn, och deras ekonomiska situation är särskilt pressad. Vi anser att stödet till studenter med barn bör höjas kraftigt. Vi föreslår därför en höjning av tilläggsbidraget med motsvarande 50 procent. Höjningen innebär att stödet för ett barn höjs till 738 kronor per månad från det tidigare 492 kronor, och för två barn från 800 till 1 200 kronor per månad. Under utgiftsområde 15 föreslår vi att 180 miljoner kronor avsätts för detta inom ramen för vårt förslag till utökade anslag för 1:2 Studiemedel m.m.

Korttidsstudiestöd

Vi anser att ett tillfälligt kompetensstöd för dem som vill studera vid komvux eller folkhögskolor på deltid, parallellt med sitt arbete, ska införas. Stödet kan lämnas för studier i svenska, svenska för invandrare, engelska, matematik och samhällsvetenskap på grundskole- eller gymnasienivå. Det ska vara möjligt att kombinera stödet med annan branschspecifik utbildning som arbetsgivaren betalar. Det tillfälliga kompetensstödet ersätter förlorad arbetsförtjänst och ska uppgå till 90 kronor per timme. Vi föreslår att resurser avsätts som räcker till studier på deltid – 20 procent – för 5 000 personer. Under utgiftsområde 15 föreslår vi att 130 miljoner kronor avsätts för detta inom ramen för vårt förslag till utökade anslag för 1:2 Studiemedel m.m.

Utbildningsbidrag

Arbetslösa som har kort eller ofullständig utbildning och har behov av att komplettera sin utbildning inom komvux ska efter prövning av arbetsförmedlingen kunna få utbildningsbidrag. Bidraget riktar sig till arbetslösa som fyllt 25 år men inte 55, och som saknar möjlighet att studera med reguljära studiemedel. Bidraget kan beviljas för max 50 veckors heltidsstudier. Under utgiftsområde 15 föreslår vi att 325 miljoner kronor avsätts för detta inom ramen för vårt förslag till utökade anslag för 1:2 Studiemedel m.m.

Stöd till de studerande inom Ungdomslyftet

Vi socialdemokrater har i vår budgetmotion föreslagit ett tillfälligt program med 10 000 platser för unga arbetslösa som vill komplettera sin utbildning så att de erhåller grundläggande behörighet. Detta kallar vi Ungdomslyftet. Programmet bör berättiga till särskild ungdomslyftsersättning eller till aktivitetsstöd för dem som kvalificerat sig för det. Utbildningen ska kunna arrangeras inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen eller på folkhögskolor. Under utgiftsområde 15 föreslår vi att 150 miljoner kronor avsätts för detta inom ramen för vårt förslag till utökade anslag för 1:2 Studiemedel m.m.

Stockholm den 4 oktober 2009

Marie Granlund (s)

Mikael Damberg (s)

Agneta Lundberg (s)

Peter Hultqvist (s)

Thomas Strand (s)

Caroline Helmersson-Olsson (s)

Jan Emanuel Johansson (s)

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)