Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
sd202

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 15 Studiestöd 248 954 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 23 721 089 000 kr.

Motivering

Det så kallade barntillägget inom CSN heter tilläggsbidrag och ges till studerande som har vårdnaden om barn under 18 år. Sverigedemokraterna vill höja bidraget med 50 procent. I och med att vi utökar komvuxplatserna ökar vi även för ändamålet anslagen för studiemedel. Minskad invandring leder även till minskade studiebidragsutbetalningar.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 15 Studiestöd (SD

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens förslag

Avvikelse gentemot regeringens förslag

1:1

Studiehjälp m.m.

3 889 203

1:2

Studiemedel m.m.

14 011 979

+248 954

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

5 142 637

1:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

61 150

1:5

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

31 000

1:6

Centrala studiestödsnämnden m.m.

324 106

1:7

Överklagandenämnden för studiestöd

12 060

Summa för utgiftsområdet

23 472 135

+248 954

Specifikation av anslag 1.2

Höjt tilläggsbidrag för studenter

+180 000

Anslag för studiebidrag motsvarande totalt 9 000 komvuxplatser

+328 000

Justering gentemot regeringens komvuxanslag

–240 000

Minskade studiebidragsutbetalningar genom minskad invandring

–42 000

Summa

226 000

Stockholm den 25 oktober 2010

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)