Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2960 av Roger Haddad m.fl. (L)

av Roger Haddad m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Utbildning och högre studier ger möjlighet att lära sig mer om omvärlden och få nya perspektiv. Det ger unga människor en möjlighet att tillsammans lära sig analysera omvärlden och ifrågasätta det som ofta tagits för givet. Högre utbildning för Sverige framåt. Det handlar inte bara om att rusta unga personer för arbetsmarknaden, det handlar även om att öka kunskapen och bildningen i Sverige.

Studiestödssystemet i Sverige är ett av världens mest generösa och ger alla människor goda möjligheter att studera vidare eller återuppta tidigare studier. Studiestödssystemet är viktigt för att alla ska kunna gå vidare till högre studier och förverkliga sina drömmar.

Som nämns under utgiftsområde 10 anser Liberalerna att unga som på grund av funktionsnedsättning behöver förlängd skolgång i likhet med andra studerande ska ha möjlighet till studiemedel. Det bör därför bli möjligt att kombinera studiemedel på deltid med aktivitetsersättning på deltid. Liberalerna anslår därför 250miljonerkronor ytterligare för år 2019 anslaget 1:1. De minskade utgifterna för aktivitets­ersättningen redovisas under utgiftsområde 10.

Liberalerna föreslår att studielån som tas från och med den 1januari 2019 inte ska kunna skrivas av vid 68 års ålder. Inga andra lån skrivs av vid en viss ålder, och vi anser därför att det är rimligt att åldersavskrivning inte omfattar nya lån. Förslaget om ett avskaffande av åldersavskrivning bedöms leda till att utgifternaanslaget 1:3 minskar med 400miljonerkronor för år 2019.

Riksdagen inrättade under 2018 ett studiestartsstöd som är ämnat för arbetslösa som är minst 25 år och som har en kort tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet administreras av CSN, men är inte ett traditionellt studiemedel. Enligt utgifts­prognosen utnyttjas endast en mindre del av stödet. Liberalernas bedömning är att utnyttjandenivån kommer att ligga på samma nivå under 2019, vilket anslaget 1:7 innebär en kostnadsbesparing på 592miljonerkronor för år 2019.

Under föregående mandatperiod infördes ett körkortslån som administreras av CSN. Lånet ska användas för att bekosta körkortsutbildning. Liberalerna vill avveckla lånet, vilket anslaget 1:8 innebär en kostnadsbesparing på 32miljonerkronor för år 2019.

Det behövs en ökad tillgång på speciallärare och ämneslärare inom vissa ämnen i skolan. Som ett sätt att stärka läraryrkets status och minska lärarbristen föreslår Liberalerna att en premie ska införas från år 2020 för den som fullgör speciallärar­examen liksom ämneslärarexamen inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik.

Liberalerna har länge drivit frågan om tydliga regler för studiemedel för utlands­studier, då det uppdagats kvalitetsbrister i vissa utbildningar. CSN har utrett hur bestämmelserna ska tillämpas för att säkerställa att studiemedel endast utbetalas för utbildningar utomlands som håller tillräcklig kvalitet. Översynen har lett till att reglerna skärptes den 1juli 2018.

Liberalernas bedömning är att studiemedelssystemet i många delar är väl avpassat. Ytterligare reformer kan dock på sikt bli aktuella. Liberalerna vill bland annat fortsätta arbetet för bättre matchning och kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden. I det perspektivet bör det vara aktuellt att pröva om individuella kompetenskonton kan byggas upp för att användas vid vidareutbildning och omskolning. För att fortsätta stimulera framväxten av ett allt längre arbetsliv bör det även fortsatt vara aktuellt att se över åldersgränserna i studiemedelssystemet. Liberalerna vill även öka genom­ström­ningen i högskolan genom att öka drivkrafterna för studenterna, till exempel genom utökning av sommarkurser och inom ramen för studiestödsområdet, att klara sin examen på utsatt tid.

Liberalerna föreslår slutligen att pris- och löneuppräkningen justeras ned med 20procent årligen. På detta utgiftsområde påverkas anslaget 1:8.

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ram-
anslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (L)

1:1

Studiehjälp

4267 138

250 000

1:2

Studiemedel

16 867 156

0

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 844 552

400 000

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

148 949

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

29 000

1:7

Studiestartsstöd

909 000

592 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

880 340

34 000

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

14 671

Summa

25 022 956

776 000


Ram-
anslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (L)

Specificering av anslagsförändringar

1:1

Studiehjälp

250 000

1:2

Studiemedel

0

1:3

Avsättning för kreditförluster

400 000

1:7

Studiestartsstöd

592 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

32 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

2 000

Roger Haddad (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)